Frågan om avdragsrätt för moms i samband med försäljning av dotterbolag har varit en följetong i rättspraxis, det skriver momsexpert Kristina Andreasson.
Frågan om avdragsrätt för moms i samband med försäljning av dotterbolag har varit en följetong i rättspraxis, det skriver momsexpert Kristina Andreasson.

Sveaskogsdomen lever än!

Ryktet om Sveaskogsdomens död visade sig vara överdrivet. EU-domstolens senaste dom – om avdrag för moms i samband med försäljning av dotterbolag – ger dock bränsle till ett framtida nytt kapitel i denna följetong.

     

den 15 januari 2019 Kristina Andreasson

Frågan om avdragsrätt för moms i samband med försäljning av dotterbolag har varit en följetong i rättspraxis. I svensk rättspraxis skrevs det senaste kapitlet genom den s.k. Sveaskogsdomen (HFD 2017 ref 20). Högsta förvaltningsdomstolen gav då ett moderbolag rätt till avdrag för moms på rådgivningskostnader i samband med försäljning av dotterbolag.

Skatteverkets krav för att få avdrag

Skatteverkets tolkning (dnr 202 377722-17/111) av läget efter Sveaskogsdomen är att avdragsrätt för moms förutsätter följande

a) Att bolagen som säljs måste ha varit till nytta för moderbolagets verksamhet

b) Att försäljningen är ett led i en omstrukturering med syfte att effektivisera och frigöra kapital till en kvarvarande momsskyldig verksamhet (= rätt syfte)

c) Att moderbolaget måste ha en momsskyldig verksamhet – utöver att moderbolaget eventuellt även tillhandahåller företagsledningstjänster till koncernbolagen

När generaladvokaten i EU-domstolens mål C-502/17, C&D Foods, kom med sitt förslag till avgörande i september befarades att Skatteverket skulle tvingas ändra sin bedömning – till det sämre – när domen väl hade avkunnats.

Den 8 november 2018 kom domen. Dessbättre kan vi konstatera att farhågorna inte besannades.

C&D Foods i EU-domstolen

Visserligen fick moderbolaget i det aktuella fallet inte något avdrag för momsen på rådgivningskostnader i samband med en planerad – men inte genomförd – aktieförsäljning. Orsaken var att moderbolagets syfte med försäljningen inte var det ”rätta”.

Syftet var nämligen att det kapital som man fick loss skulle användas till att betala av koncernens skulder till banken.

Läs mer: Håll dig uppdaterad på det senaste inom moms med Servicepaket Moms

”Rätt” syfte med aktieförsäljningen

För att en försäljning av aktier ska kunna anses ske inom ramen för en momsskyldig verksamhet krävs att försäljningen i princip uteslutande har sin grund i moderbolagets momsskyldiga verksamhet. I så fall kan momsen dras av.

Alternativt ska försäljningen vara en direkt, stadigvarande och nödvändig förlängning av moderbolagets momsskyldiga verksamhet.

Enligt EU-domstolen är det fallet när avyttringen sker för att använda det frigjorda kapitalet i antingen;

1) den momsskyldiga verksamheten i moderbolaget eller

2) i den momsskyldiga verksamhet som drivs av den koncern som säljande bolag är moderbolag i

Skatteverket vs. EU-domstolen

Skatteverket är inne på ett liknande resonemang som EU-domstolen. Syftet måste vara det rätta, se b) ovan. Skatteverket menar dock att syftet inte får vara att använda kapitalet i ett annat av koncernens bolag. Här är dock EU-domstolen mer generös, se 2). I denna del torde Skatteverkets ställningstagande behöva revideras.

Skatteverket och EU-domstolen verkar vara ganska överens om att det saknar betydelse om moderbolaget är ett s.k. aktivt moderbolag som säljer företagsledningstjänster till döttrarna. Det viktiga verkar vara att de bolag som säljs har haft en roll att spela i koncernens samlade verksamhet och att moderbolaget varit momsskyldigt – av något skäl.

Nästa kapitel i följetongen?

Jag kan dock inte se att EU-domstolen kräver att moderbolaget – för rätt till avdrag – nödvändigtvis måste ha en momsskyldig verksamhet – utöver sin aktiva moderbolagsfunktion, jfr c) ovan.

Därför gissar jag att nästa kapitel i den här följetongen kan vara att i rättspraxis pröva just detta. Förutsatt att syftet med dotterbolagsförsäljningen är det rätta torde det inte vara omöjligt.

Det som hittills har uppnåtts – genom Sveaskogsdomen och EU-domstolens domar – är dock inte att förakta. Före Sveaskogsdomen fick moderbolag i princip aldrig avdrag för momsen på den här typen av utgifter. Viljan till att få avdrag för moms är här stark p.g.a. att utgifterna uppgår till stora belopp. Det kommer fortsätta att driva på rättspraxis.

 


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!