Så här kan du flytta skattefritt

Att människor flyttar dit jobben finns beskrivs ofta som en avgörande faktor för att arbetsmarknaden ska fungera. För att underlätta både för arbetsgivare och anställda finns därför möjligheter att erbjuda skattefri flytthjälp.

     

den 14 november 2017

I skattelagstiftningen sägs nämligen att en arbetsgivares ersättning för flyttning när en skattskyldig på grund av byte av verksamhetsort flyttar till en ny bostadsort är skattefri. Det spelar ingen roll om bytet av arbetsort sker på grund av en ny anställning hos en ny arbetsgivare eller om det är en omplacering inom ramen för en befintlig anställning.

Kan arbetsgivaren dra av momsen?

Kammarrätten har i en dom ansett att en arbetsgivare inte har rätt till avdrag för momsen för anställdas flyttkostnader (KRG mål nr 3837-12).  KRG:s dom kan dock ifrågasättas. Om det är på arbetsgivarens initiativ och för arbetsgivarens verksamhet som flytten görs borde momsen kunna vara avdragsgill. Flytten kan t.ex. ha gjorts för att viss personal måste utföra ett uppdrag på en annan ort och att detta uppdrag är väsentligt för arbetsgivarens verksamhet. Med hänsyn till KRG:s dom ovan bör dock ett sådant avdrag yrkas öppet i samband med momsdeklarationen i en skriftlig information till SKV.

Löneväxling fungerar

Om arbetsgivaren inte vill stå för kostnaden kan ett alternativ vara att låta den anställde löneväxla; d v s att arbetsgivaren betalar i utbyte mot att den anställde avstår lön.

För att uppnå ungefärlig kostnadsneutralitet för arbetsgivaren kan följande formel användas: Flyttkostnaden /1,3142 (anställda födda 1952 eller senare). I formeln ligger att förmånen är skattefri och att arbetsgivaren därför sparar in arbetsgivaravgifterna (31,42 %).

RUT

Sedan den 1 augusti 2016 kan man få RUT-avdrag för flyttjänster. Det innebär att privatpersoner under vissa förutsättningar får en skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden i en flyttjänst inklusive moms. RUT-avdrag kan man alltså inte få när arbetsgivaren betalar en skattefri flyttjänst.

Är det förmånligt att löneväxla?

Om och i vilken utsträckning det är förmånligt för en anställd att löneväxla mot en skattefri flyttjänst beror på ett flertal faktorer:

  • Om arbetsgivaren kan dra av momsen
  • Den anställdes marginalskatt
  • Fulla arbetsgivaravgifter
  • Om den anställde annars hade kunnat få RUT-avdrag

Exempel

Anna som bor i Malmö har fått ett nytt jobb i Stockholm. Hennes nya arbetsgivare har gått med på att betala flyttkostnaderna – som uppgår till 20 000 kr inkl moms – i utbyte mot att Anna avstår lön.

1) Om Anna har en marginalskatt på 60 %, arbetsgivaren betalar fulla arbetsgivaravgifter och kan dra av momsen blir nettokostnaden för Anna 4 870 kr.

Kostnaden exkl moms / 1,3142 x (1 – 0,6) eller

16 000 kr/1,3142 x 0,4 = 4 870 kr

2) Om Anna istället har en marginalskatt på 32 % arbetsgivaren betalar reducerade avgifter, 10,21 % pga växa-stöd, och inte kan dra av momsen blir nettokostnaden hela 12 340 kr

20 000 kr / 1,1021 x (1-0,32)

Som synes skiljer effekten av löneväxling dramatiskt i de två fallen. Som anställd måste man också ställa nettokostnaden av en löneväxling mot vad man hade fåt betala privat. Om vi för enkelhets skull antar att Anna hade fått RUT-avdrag för hela kostnaden på 20 000 kr hade alltså kostnaden efter skattereduktion uppgått till 10 000 kr. Det innebär att löneväxling hade varit förmånligt i exempel 1 men inte i exempel 2.


Få snabba svar på dina skattefrågor!

Svårt att hänga med i det senaste på skatteområdet? På jakt efter kvalificerade svar på dina frågor – snabbt?
I Servicepaket Skatt hjälper vi dig att tolka snåriga lagar och skatteregler, så att du kan lägga tiden på annat. Välkommen till en enklare skattevardag!

Jag vill prova paketet!