Lagring och bevaring av fakturor

Den som ansvarar för att en faktura utfärdas eller tar emot en faktura som beskattningsbar person, är skyldig att bevara ett exemplar. Skyldighet finns också att säkerställa ursprungets äkthet, innehållets integritet och läsbarheten. Detta gäller fakturor från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden

     

den 26 november 2018 Veronica Rosen

Med ursprungets äkthet avses säkerställande av leverantörens, tillhandahållarens eller fakturautfärdarens identitet. Med innehållets integritet menas att innehållet i fakturan inte har ändrats. Bägge dessa krav måste alltså säkerställas.

Skyldigheten att bevara fakturor omfattar alla fakturor oavsett vem som utfärdat den, d.v.s. fakturor som:

  • utfärdats av den beskattningsbara personen själv
  • utfärdats av kunden genom självfakturering
  • utfärdats av en tredje person genom utläggning av faktureringsfunktionen
  • tagits emot av den beskattningsbara personen.

Hur länge, var och i vilken form ska fakturor bevaras?

Bestämmelsen i momslagen torde förstås så att samtliga regler om arkivering i bokföringslagstiftningen ska gälla även vid arkivering för skattekontrolländamål. Det gäller således såväl arkiveringstid och platsen för arkivering av materialet.

Av BFL framgår att den som är bokföringsskyldig måste ha adekvata rutiner för att säkerställa ursprungets äkthet, innehållets integritet och läsbarheten. Det innebär att det står de som är skyldiga att bevara fakturor enligt ML fritt att inom ramen för BFL:s regler själva bestämma hur kraven ska uppfyllas.

Den som är bokföringsskyldig ska bevara fakturor fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Den som är momsskyldig utan att vara bokföringsskyldig ska bevara underlaget för deklarations- och uppgiftsskyldigheten under sju år efter utgången av det kalenderår underlaget avser.

Underlag för att kunna jämka ingående moms ska bevaras under sju år efter utgången av det kalender då korrigeringstiden löpte ut. Korrigeringstiden för lös egendom är fem år och för fastighet tio år.

Underlag för jämkning måste alltså bevaras under 12 respektive 17 år efter utgången av det kalenderår under vilket investeringsvaran anskaffades.

Mer information om fakturor 

Vill du veta mer om fakturering? Prova då Servicepaket Moms och få tillgång till vår stora faktabank, senaste nytt på momsområdet, intressanta webinar, interaktiva verktyg - och mycket mer. Prova paketet gratis


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!