Inget korttidsstöd vid utdelning, koncernbidrag eller semester

Att hänga med i svängarna när det gäller reglerna kring stöd vid korttidsarbete har verkligen inte varit lätt. Reglerna är i sig generellt formulerade och därigenom oklara och svårtolkade. De har också förtydligats i flera steg av Tillväxtverket, som är hanterande myndighet.

     

den 20 maj 2020 Robert Selvaag

Den senaste informationen från Tillväxtverket avser korttidsstöd vid utdelning, lämnade koncernbidrag och semesterlön.

Utdelning och koncernbidrag

Enligt Tillväxtverket bör koncernbidrag bedömas på samma sätt som utdelningar. Bedömningen ska alltså göras för varje enskild arbetsgivare, vilket innebär att även bolag som ingår i en koncern bedöms var för sig vid prövningen av om bolaget är stödberättigat.

Ett bolag som anser sig ha en tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om en utbetalning av något slag, oavsett om det är en utbetalning till aktieägare eller annan som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, kan rimligen inte anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att det skulle vara berättigat till stöd, enligt Tillväxtverket.

Är värdeöverföringar fram till 16 mars OK?

Tillväxtverkets bedömning är att värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 inte ska innebära att ett företag tappar rätten till stöd.

Här är man dock otydliga, och säger att en längre tidsperiod än enbart de månader som företaget uppbär stöd ska beaktas. Enligt Tillväxtverket är det i huvudsak stödperioden som gäller, men samtidigt bör hela räkenskapsåret beaktas för att kontrollera att stödet inte uppenbarligen missbrukats genom till exempel värdeöverföringar i nära anslutning till stödperioden.

Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär – enligt Tillväxtverket – en presumtion för att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget som innebär att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då bolaget ifråga som måste kunna visa att förutsättningarna för stöd finns.

Inget undantag för småföretag?

Som lagtexten är formulerad i dagsläget gäller samma regler för alla typer av bolag, oavsett storlek. Det krävs enligt Tillväxtverket en lagändring för att mindre bolag ska kunna undantas från möjligheten till värdeöverföringar samtidigt som man får stöd.

Inget stöd för semester

Tillväxtverket har också gjort en helomvändning när det gäller riktlinjer kring hur intjänad och betald semester påverkar rätten till stöd för korttidsarbete.

Tidigare har man sagt att intjänad och betald semester ska ses som närvaro, och därmed ingå i beräkningen av preliminärt stöd. Efter att regeringen aviserat ett förtydligande av reglerna, så att det tydligt ska framgå att frånvaro – oavsett skäl – inte ger rätt till stöd, så har Tillväxtverket helt bytt fot.

Semester ska alltså nu ses som frånvaro, och därmed inte medräknas vid beräkningen av preliminärt stöd.

Semester och redan beviljat stöd – vad gäller?

Tillväxtverket uppger att man kommer att – på hemsidan – lämna ytterligare information om hur detta påverkar de bolag som redan har sökt och beviljats stöd för en semesterperiod.

I det korta perspektivet kan den nya tolkningen innebära att företag måste ändra på semesterförläggningen för att klara ekonomin. Det kan också bli fråga om ytterligare kostnader för att kompensera anställda som inte kan vara lediga den tid som överenskommits.

Vad händer framöver?

Hela hanteringen av stödet vid korttidsarbete kantas av olika politiska och juridiska viljor och bedömningar, vilket är synnerligen olyckligt. Regler som förtydligas – eller rent av ändras - under tiden de ska tillämpas ökar arbetsbelastningen och osäkerheten för alla. Det gäller såväl företag som myndigheter.

Sista ordet är förmodligen inte sagt vad avser tolkningen av reglerna, och snabba lagändringar kan inte heller uteslutas. Dessutom återstår att se vilka tolkningar Skatteverket – som ju ska följa upp stödet genom efterkontroller – kommer att göra.

Vår rekommendation är alltså att fortsätta hänga med i nyhetsflödet, till exempel genom att prenumerera på Servicepaket Lön. Där blir du uppdaterad med de senaste nyheterna och lagändringarna på området!

 


Få snabba svar på dina skattefrågor!

Svårt att hänga med i det senaste på skatteområdet? På jakt efter kvalificerade svar på dina frågor – snabbt?
I Servicepaket Skatt hjälper vi dig att tolka snåriga lagar och skatteregler, så att du kan lägga tiden på annat. Välkommen till en enklare skattevardag!

Jag vill prova paketet!