Försäljning av dotterbolag – när är momsen avdragsgill?

Äntligen – efter många års diskussioner och processer – får man numera avdrag för moms vid försäljning av dotterbolag. Det gäller kostnader som ett moderbolag tar på sig, t.ex. kostnader för konsulter, värderingar, advokater, due diligence med mera. Det kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till i en dom i våras (den s.k. Sveaskogsdomen).

     

den 13 december 2017 Håkan Larsson

Tidigare har det varit nästan omöjligt att få avdrag för moms vid försäljning av dotterbolag. Det beror på att kostnaderna är direkt kopplade till en momsfri försäljning av aktier. Ett krav för att få avdrag för moms är ju normalt att kostnaderna är kopplade till momspliktiga försäljningar.

Krav för att momsen ska vara avdragsgill

Nu får man alltså ändå avdrag för momsen. Domstolen tryckte på en del saker som troligen har varit viktiga för att Sveaskog (se Sveaskogsdomen här ...) fick avdraget;

  • Moderbolaget bedrev en momsskyldig ekonomisk verksamhet – före och efter försäljningen.
  • Dotterbolagen hade en betydelse för moderbolagets momsskyldiga verksamhet.
  • Försäljningen syftade till att effektivisera och frigöra kapital till den verksamhet som fanns kvar.
  • Kostnaderna för försäljningen kunde inte vältras över på köparna utan stannade kvar hos moderbolaget och påverkade priset på produkterna i den verksamhet som var kvar.

Moderbolaget ska bedriva momspliktig verksamhet

Ett krav för att få avdrag för moms är alltså att moderbolaget bedriver en momsskyldig verksamhet. Moderbolaget måste då löpande sälja momspliktiga varor eller tjänster – både före och efter försäljningen av dotterbolaget.

Ett passivt holdingbolag (dvs ett bolag som bara äger aktier – utan att ha egna försäljningar) kan därför inte få avdrag för moms vid dotterbolagsförsäljningar. Det torde också innebära att även om ett moderbolag bedrev momsskyldig ekonomisk verksamhet innan försäljningen, men upphör med denna verksamhet efter försäljningen, kan få svårt att få avdrag.

Se ett exempel här:

Moderbolag A äger dotterbolaget B, som bedriver den faktiska verksamheten mot kunderna. A är momsregistrerat bland annat för de tjänster som A utför mot B. Efter försäljningen av B upphör dock A helt med sin aktiva verksamhet och avregistreras från moms. A förvaltar då bara det kapital som blivit kvar i bolaget efter det att B sålts.

A torde ha svårt att få avdrag för moms för de utgifter som A haft i samband med försäljningen av B. Detta eftersom A inte driver en momsskyldig ekonomisk verksamhet vidare i vilken som kapitalet från försäljningen kan användas i. Man skulle eventuellt kunna betrakta kostnaderna för försäljningen som ett led i att avveckla A:s tidigare bedrivna momsskyldiga verksamhet. Och att man därför skulle ha rätt till momsavdrag. Det torde dock krävas ytterligare rättsfall för att Skatteverket ska acceptera detta. Dotterbolagets betydelse för moderbolaget

Dotterbolagen bör – innan de såldes – ha haft en betydelse för moderbolagets momsskyldiga verksamhet. Det kan t.ex. vara så att moderbolaget har sålt varor eller tjänster till dotterbolagen.

Det kan också vara så att dotterbolagen – på något annat sätt – har påverkat moderbolagets momspliktiga försäljningar. Dotterbolagen kanske har marknadsfört eller förmedlat moderbolagets produkter m m.

Försäljningen gynnar den verksamhet som är kvar

Försäljningen av dotterbolagen bör – på något sätt – vara ekonomiskt fördelaktig för den momsskyldiga verksamhet som är kvar, t.ex. genom att denna verksamhet blir mer effektiv.

Det kapital som frigjorts genom försäljningen bör också ha använts för en momsskyldig verksamhet. Om kapitalet även har använts för en kvarvarande momsfri verksamhet, torde moderbolaget få en begränsning i momsavdraget för kostnaderna vid försäljningen. Det är därför viktigt att moderbolaget kan visa att kapitalet använts och har varit till nytta för den momsskyldiga delen av verksamheten.

SE OCKSÅ: Prova ett av våra Servicepaket gratis i en vecka

Försäljningskostnaderna påverkar priserna

Att kunna visa att kostnaderna man haft för försäljningen inte har kunnat föras över på köparna torde inte vara så svårt. Köparen av bolaget torde ju inte vara villigt att betala ett högre pris bara för att säljaren har haft dyra konsultkostnader i samband med försäljningen. Värdet på bolaget är ju var det är och köparen har troligen haft egna konsultkostnader i samband med köpet.

De kostnader som säljaren haft för försäljningen stannar därför normalt kvar hos det säljande bolaget. Dessa konsultkostnader brukar vara stora, och torde därför också påverka priset på de produkter som finns kvar i verksamheten. Här kan nämnas att Sveaskog fick ett momsavdrag på ca 2,7 miljoner kronor för sina kostnader vid försäljningen av dotterbolag.

Det finns alltså numera en stor möjlighet att få avdrag för moms för de kostnader som ett moderbolag har vid försäljning av dotterbolag (eller intressebolag). Det gäller dock att visa att man klarar kraven för att få avdrag.

Det finns också en möjlighet att begära omprövning på tidigare perioder om man då inte fick avdrag. Det är i år – 2017 – möjligt att begära omprövning av momsen för beskattningsår som gått ut 2011 och senare.

Kommentar 2017-12-19

Skatteverket har den 19 december 2017 publicerat det ställningstagande som vi aviserade om i artikeln ovan. Skatteverket har i detta en restriktiv syn på när ett moderbolag kan få avdrag för moms vid försäljning av dotterbolag (läs mer här). Vi kommer att publicera ett referat av ställningstagandet i Servicepaket Moms inom kort.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!