Fakturera eget aktiebolag från enskild firma?

Att fakturera ett eget aktiebolag från sin enskilda firma (eller tvärtom) är fullt möjligt, men det finns ett antal omständigheter att ta hänsyn till om man vill undvika att ersättningen beskattas som lön.

     

den 20 april 2017 Robert Selvaag

Det finns inget hinder mot att en persons enskilda firma fakturerar samma persons hel- eller delägda aktiebolag. Däremot kan ersättningen komma att beskattas som lön hos personen, om verksamheten i den enskilda firman inte bedöms vara tillräckligt självständig.

Självständighet

Man brukar säga att näringsverksamhet karakteriseras av självständighet, varaktighet och vinstsyfte. Saknas självständighet ska beskattning normalt ske i inkomstslaget tjänst. Vid bedömning av kriteriet självständighet ska man beakta avtalets innebörd, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning han är inordnad i dennes verksamhet.

Det måste göras en helhetsbedömning av alla omständigheter i varje enskilt fall. Omständigheter att ta hänsyn till är till exempel

  • Det bakomliggande syftet med faktureringen
  • De båda verksamheternas art
  • F-skatt hos den enskilda firman
  • Externt ägande i aktiebolaget
  • Antalet kunder i den enskilda firman
  • Den fysiska personens inordning i aktiebolagets verksamhet

Vill du veta mer om var och en av dessa faktorer och hur de påverkar den bedömning som görs? Klicka här för att registrera dig för ett gratis provabonnemang på vårt Servicepaket Skatt.

Tänk efter före

Att fakturera ett eget aktiebolag från sin enskilda firma (eller tvärtom) bör alltid göras med eftertanke och viss försiktighet. Det som i stunden verkar självklart kan i efterhand, för Skatteverket eller en domstol, te sig annorlunda. Man bör därför se till att dokumentera och värdera de omständigheter som talar både för och emot självständighet, och i förväg försöka bemöta de omständigheter som talar emot.

Det finns en klar risk att fakturering från en enskild firma ses som lön om aktiebolaget – sett över tiden – varit den enda uppdragsgivaren. Dessutom finns det riskmoment i prissättningen. Om man tar för lite betalt för de tjänster som utförs finns det risk för uttagsbeskattning. Det innebär att mellanskillnaden mellan betalningen och marknadsvärdet ska tas upp som en intäkt i näringsverksamheten.

Den utgående momsen kan – i vissa fall – också beräknas på ett marknadsvärde istället för på ersättningen. Det gäller bland annat om bolaget som mottar fakturan inte har full avdragsrätt för moms.


Skatteträff 20/21 – Årets uppdateringsdag inom skatt

 


Boka din plats här!