Vad gäller för sjukvårdsförsäkringar nu när de nya reglerna trätt i kraft? Robert Selvaag, skatteexpert hos Tholin & Larsson, svarar på några av de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.
Vad gäller för sjukvårdsförsäkringar nu när de nya reglerna trätt i kraft? Robert Selvaag, skatteexpert hos Tholin & Larsson, svarar på några av de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.

Vanliga frågor om förmån av fri sjukvårdsförsäkring

Förmån av fri hälso- och sjukvård – som arbetsgivare betalat efter den 1 juli 2018 – är numera skattepliktig, oavsett om vården är offentligt finansierad eller inte. Tidigare var privat vård – och därmed även privatvårdsförsäkringar – skattefria förmåner. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om just sjukvårdsförsäkringar, efter att de nya reglerna trätt i kraft!

     

den 29 januari 2019 Robert Selvaag

Varför behålla en förmån som inte längre är skattefri?

Trots lagändringen väljer många anställda att behålla sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivaren betalar. Det beror på flera faktorer.

För det första är det inte ovanligt att arbetsgivaren får rabatt på premierna, och alltså betalar ett betydligt lägre pris än vad de anställda själva skulle få betala för samma försäkring.

Förmåner ska oftast värderas till marknadsvärdet. När det gäller förmån av en fri sjukvårdsförsäkring ska – av förenklingsskäl – förmånen dock värderas till ett belopp som normalt motsvarar arbetsgivarens premiekostnad.

För det andra kan en sjukvårdsförsäkring omfatta rehabiliteringsåtgärder och andra skattefria delar. Av den anledningen kan en ganska stor del av premien (t ex 20–30 %) vara skattefri. (Försäkringsbolaget kan upplysa om hur stor del av premien för en viss försäkring som är skattefri.)

Det kan därför även i fortsättningen vara intressant att behålla en arbetsgivarbetald vårdförsäkring.

Arbetsgivaren får alltid avdrag för hela den erlagda premien, d v s oavsett om den anställde ska beskattas för hela eller bara en viss del av den.

Omfattas även anhöriga?

Det förekommer att arbetsgivare tecknar sjukvårdsförsäkringar som även omfattar de anställdas anhöriga. Även i denna del har de anställda då fått en skattepliktig förmån.

Den skattepliktiga förmånen uppgår till hela den del av premien som avser den anhörige, d v s även sådana delar som hade varit skattefria för den anställde.

Kan årsvis betald premie delas upp?

En vanlig fråga är om en årsvis betald premie måste förmånsbeskattas vid ett enda tillfälle. Det kan ju röra sig om stora belopp, särskilt om premien omfattar anhöriga. Eftersom det ska göras avdrag för preliminärskatt från den kontanta lönen kan nettolönen minska märkbart den aktuella månaden.

Många anställda vill därför slippa att ta upp hela förmånen på just den månad då arbetsgivaren betalar premien. Istället vill man ta upp en tolftedel per månad under hela året.

Vi har stämt av frågan med Skatteverket. När det handlar om en årspremie ska hela denna – enligt kontantprincipen – redovisas den månad premien betalas.

Bör man lägga om till månadsvis betalning?

Om betalningen för försäkringen görs månadsvis tas premierna upp till beskattning som förmån månadsvis. Även om en försäkringspremie normalt blir något lägre vid årsvis betalning kan alltså månadsvis betalning vara en utväg för att slippa göra ett stort skatteavdrag vid ett enda tillfälle under året.

Det finns ytterligare en fördel med månadsvis betalda premier. Om en anställd slutar under året brukar arbetsgivaren säga upp sjukvårdsförsäkringen, och då återfå premie för den tid som återstår av försäkringsperioden.

I ett sådant fall kanske den anställde redan har tagit upp hela årspremien som förmån under en tidigare månad, och arbetsgivaren måste då lämna in en rättad arbetsgivardeklaration och sänka förmånsvärdet. Detta undviker man vid månadsvis betalning.

Läs mer: Viktigt att veta när privat sjukvård blir skattepliktig

Kan man kombinera förmånen med löneavdrag?

Det går alldeles utmärkt att kombinera en förmån med antingen netto- eller bruttolöneavdrag, eller en valfri kombination av båda. Det är dock bara nettolöneavdrag som sänker själva förmånsvärdet.

En försäkringspremie på 500 kr per månad, med en skattefri del om 20 procent, innebär exempelvis att ett nettolöneavdrag måste göras med 400 kr för att någon förmån inte alls ska uppstå.

Om arbetsgivaren i det fallet vill ha full kostnadstäckning för hela premien kan resterande del mycket väl betalas av den anställde med ett bruttolöneavdrag.

Bruttolöneavdraget – vid fulla arbetsgivaravgifter – blir då 100 / 1,3142 = 76 kr, eftersom en sänkning av bruttolönen med 76 kr ju innebär att arbetsgivaren sparar in sammanlagt 100 kr på lön och arbetsgivaravgifter.

Vad gäller vid sjukskrivning eller tjänstledighet?

För alla skattepliktiga förmåner gäller att dessa ska redovisas oavsett om den anställde den aktuella månaden har någon kontant lön – från vilken man kan göra avdrag för preliminär skatt – eller inte.

Det innebär att den anställde riskerar kvarskatt om enbart förmån ska redovisas för en eller flera månader. Man bör därför uppmärksamma den anställde på möjligheten att göra egna inbetalningar till sitt skattekonto. Den anställde kan naturligtvis också begära ett förhöjt skatteavdrag – eller ansöka hos Skatteverket om jämkning – efter återgång i arbete.


Få snabba svar på dina skattefrågor!

Svårt att hänga med i det senaste på skatteområdet? På jakt efter kvalificerade svar på dina frågor – snabbt?
I Servicepaket Skatt hjälper vi dig att tolka snåriga lagar och skatteregler, så att du kan lägga tiden på annat. Välkommen till en enklare skattevardag!

Jag vill prova paketet!