OMPRÖVNING? Arbetsgivare som beskattat sina anställda för över 60 % av sjukvårdsförsäkringen borde kunna begära omprövning, skriver Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Tholin & Larsson.
OMPRÖVNING? Arbetsgivare som beskattat sina anställda för över 60 % av sjukvårdsförsäkringen borde kunna begära omprövning, skriver Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Tholin & Larsson.

Begära omprövning av sjukvårdsförmånen?

Skatteverket anser att endast 60 % av premien för en fri sjukvårdsförsäkring ska beskattas. En förutsättning är dock att försäkringen även omfattar skattefria åtgärder. Med hänsyn till att de nya skattereglerna om fri sjukvård gäller fr o m den 1 juli 2018, torde omprövning kunna begäras av den fria sjukvårdsförsäkringen för tid fr o m då.

     

den 14 juni 2019 Lennart Salomonsson

Från och med den 1 juli 2018 är anställdas förmån av fri hälso- och sjukvård skattepliktig. Detta gäller för i princip all sådan vård.

En sjukvårdsförsäkring omfattar inte alltid endast hälso- och sjukvård. Försäkringen kan även omfatta åtgärder som är skattefria, t ex rehabilitering och förebyggande behandlingar.

Beroende på hur stor del av en sjukvårdsförsäkring som täcker dessa skattefria åtgärder kan alltså motsvarande del av premien vara skattefri. Försäkringsbolagen har tidigare upplyst om försäkringar där t ex 25 eller 30 % av premierna avser skattefria åtgärder.

Schablonbeskattning enligt Skatteverket

Premien för en fri sjukvårdsförsäkring ska alltså proportioneras i en skattepliktig och en skattefri del. Hur denna proportionering ska göras skulle kunna variera mellan arbetsgivarna, försäkringsbranschen och Skatteverket. Detta skulle i sin tur kunna leda till dels olika beskattning av de anställda, dels osund konkurrens på försäkringsmarknaden.

Av den anledningen fick Skatteverket frågan från branschorganisationen Svensk Försäkring om det skulle vara möjligt att använda en schablonberäkning för att göra denna proportionering.

Tillsammans med sina medlemsföretag har Svensk Försäkring kommit fram till att 60 % av en sjukförsäkring, som alltså består av både skattepliktiga och skattefria åtgärder, bör kunna utgöra den skattepliktiga delen av premien. Fördelningen beräknades utifrån hur stor andel av de utbetalningar som görs inom sjukvårdsförsäkringarna i genomsnitt avser skattepliktiga respektive skattefria insatser.

Skatteverket anser att den schablon som försäkringsbranschen tagit fram är tillförlitlig. Det är därför Skatteverkets uppfattning att den skattepliktiga delen av en fri sjukvårdsförsäkring, som alltså även omfattar skattefria delar, kan beräknas till 60 % av försäkringspremien.

Möjligt att begära omprövning?

Många arbetsgivare har hittills – fr o m den 1 juli 2018 – värderat den skattepliktiga delen av premien för en sjukvårdsförsäkring till olika procentsatser, t ex 70 eller 75 %. Men eftersom Skatteverket inte har angett något datum för när denna schablonmässiga beräkning till 60 % av premiebeloppet ska ”träda i kraft” torde de arbetsgivare som har beskattat de anställda för en högre andel av premien kunna begära omprövning.

För inkomståret 2018 gäller då att lämna in nya, rättade kontrolluppgifter samt upplysa de anställda om att begära omprövning av sina inkomstdeklarationer, d v s yrka en sänkning av inkomsten av tjänst. För att få tillbaka de för höga arbetsgivaravgifterna krävs en särskild omprövning av dessa.

För inkomståret 2019 gäller att omprövning begärs av inlämnade arbetsgivardeklarationer, där en sänkning av förmånsvärdet görs i individuppgifterna för de berörda anställda den aktuella månaden. De för höga arbetsgivaravgifterna betalas då också tillbaka.


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!