"Skatteverkets nya ställningstagande kan innebära att fler finansiella leasingavtal kan klassas som köp snarare än hyra." skriver Pelle Gustavsson, momsexpert hos Tholin & Larsson.
"Skatteverkets nya ställningstagande kan innebära att fler finansiella leasingavtal kan klassas som köp snarare än hyra." skriver Pelle Gustavsson, momsexpert hos Tholin & Larsson.

Finansiella leasingavtal ibland köp av vara?

Avtal om finansiell leasing har normalt varit hyra, och därmed tillhandahållande av tjänst – rent momsmässigt. Nu har Skatteverket delvis ändrat uppfattning i frågan. Detta kan få betydelse av leasing av personbilar, där avdragsreglerna skiljer sig åt vid köp respektive hyra.

     

den 22 mars 2019

Skatteverkets (SKV) ställningstagande har sin utgångspunkt i begreppen omsättning av vara och leverans. Dessa ska tolkas på ett sätt som är konformt med EU-rätten.

Omsättning av vara föreligger när rätten att förfoga över varan, såsom ägare, övergår från säljaren till köparen. När förfoganderätten har övergått till köparen kan denne få olika rättigheter t.ex. att använda, modifiera, pantsätta, överlåta och låna ut varan. Förutom att säljaren genom avtal ska överföra den rättsliga förfoganderätten till köparen ska också den faktiska förfoganderätten och den ekonomiska risken övergå. Även om det civilrättsliga avtalet inte är avgörande kan det ändå ge vägledning vid bedömningen av om en transaktion innebär en sådan överföring av förfoganderätten som avses i EU-rätten.

Operationell leasing är en tjänst

Operationell leasing är leasing där de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av varan i allt väsentligt inte överförs från leasinggivaren till leasingtagaren. Sådan leasing innebär att det är fråga om uthyrning av en vara, d.v.s. tillhandahållande av en tjänst.

Finansiell leasing – omsättning av vara under vissa förutsättningar

De civilrättsliga redovisningsreglerna för finansiell leasing innebär att transaktionen redovisas enligt dess materiella innebörd, som inte är uthyrning av en materiell tillgång, utan utlåning av pengar. Inkomstskattemässigt redovisas alla leasingavtal efter dess formella innebörd – d v s hyresavtal. Oavsett de civilrättsliga redovisningsreglerna och oavsett inkomstskattereglerna ska en självständig momsmässig bedömning göras av ett finansiellt leasingavtal.

Momsmässigt är ett avtal om finansiell leasing en omsättning av en vara när:

  • Det framgår av leasingavtalet att äganderätten till varan övergår till leasingtagaren vid utgången av avtalstiden antingen genom att köparen måste köpa varan eller anvisa annan köpare.
  • Det finns en köpoption och det är redan vid undertecknandet av leasingavtalet klarlagt att utköpspriset vid leasingtidens slut är så pass lågt i förhållande till varans beräknade marknadsvärde vid samma tidpunkt att det framstår som uppenbart för leasingtagaren att det enda ekonomiskt rationella alternativet är att överta varan.

I dessa fall inträder momsskyldigheten för säljaren redan vid leveransen. Om betalning görs före leveransen inträder skattskyldigheten för momsen på denna del vid förskottet.

Skatteverkets exempel på finansiella leasingavtal

Skyldighet att anvisa köpare = köp
En jordbrukare behöver en ny traktor. Han tecknar därför ett finansiellt leasingavtal med en säljare. Av leasingavtalet framgår att jordbrukaren har möjlighet att köpa traktorn vid avtalstidens slut. För det fall han inte vill köpa traktorn vid avtalstidens slut är han ändå skyldig att anvisa någon annan som köper traktorn i stället.

SKV anser att under sådana förhållanden innebär leasingavtalet att vara omsätts. Redan vid undertecknandet av avtalet måste det framstå som uppenbart för både säljaren och köparen att förhållandena är sådana att leasingavtalet innebär att vara omsätts. Det är köparen som är ensamt ansvarig för traktorn vid avtalstidens slut. Skattskyldigheten för moms inträder för hela beskattningsunderlaget redan vid leveransen.

Lågt restvärde i förhållande till beräknat marknadsvärde = köp
En jordbrukare behöver en ny traktor. Han tecknar därför ett finansiellt leasingavtal med en säljare. Summan av de månatliga betalningarna motsvarar nästan traktorns totala försäljningspris inklusive finansieringskostnaden. Av leasingavtalet framgår att jordbrukaren har möjlighet att köpa traktorn för 5 000 kr vid avtalstidens slut. Det är fråga om en option utan ytterligare skyldigheter. Vid undertecknandet av leasingavtalet beräknas traktorns marknadsvärde vid avtalstidens slut uppgå till 100 000 kr.

SKV anser att under sådana förhållanden innebär avtalet om leasing att vara omsätts. Optionen att köpa traktorn vid avtalstidens slut är i praktiken redan vid undertecknandet av avtalet det enda ekonomiskt rationella alternativet för leasingtagaren. Skattskyldigheten för moms inträder för hela beskattningsunderlaget redan vid leveransen.

Restvärde motsvarar beräknat marknadsvärde = hyra
En jordbrukare behöver en ny traktor. Han tecknar därför ett finansiellt leasingavtal med en säljare. Summan av de månatliga betalningarna motsvarar halva traktorns försäljningspris inklusive finansieringskostnaden. Detta motsvarar det beräknade marknadsvärdet vid avtalstidens slut. Av leasingavtalet framgår att jordbrukaren har möjlighet att köpa traktorn till det beräknade marknadsvärdet vid avtalstidens slut. Det är fråga om en option utan ytterligare skyldigheter.

SKV anser att under sådana förhållanden innebär avtalet om leasing inte att vara omsätts. Optionen att köpa traktorn vid avtalstidens slut är inte det enda ekonomiskt rationella alternativet för leasingtagaren. Det kan i ett sådant fall finnas andra ekonomiskt rationella alternativ.
Källa
Skatteverket  
2019-01-15
Dnr 202 398393-18/111

Kommentar

Vi vet sedan tidigare att finansiella leasingavtal har kunnat underkännas som hyra i situationer med korta avtal, kanske i kombination med höga första förhöjda leasingavgifter och/eller låga restvärden. Var gränsen har gått har dock varit oklart. SKV:s nya ställningstagande torde innebära att fler finansiella leasingavtal kan klassas som köp snarare än hyra.
 
Även om SKV inte nämner ett ord om personbilar i ställningstagandet är det framförallt här som det nya synsättet kan få stor betydelse. Vid köp av personbil finns för de allra flesta branscher ett avdragsförbud för moms – jfr med hyra då normalt halva momsen på leasingavgiften är avdragsgill.

Utöver gränsen för köp respektive hyra finns det många svåra och krångliga gränsdragningar när det gäller hur momsen ska hanteras vid leasing av personbil.

Vill du veta mer om leasingavtal? Läs vår artikel Avslut av leasing.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!