Villkor för Kurs och Servicepaket

Sekretesspolicy

Vår sekretesspolicy är tillgänglig här: https://www.tholin.se/integritetspolicy/

Standardavtalsvillkor för öppna och digitala kurser

Med öppna kurser menas bland annat fysiska hotellkurser, seminarium, akademiska dagar och konferenser som kräver att deltagarens närvaro vid viss tid och plats.

Med digitala kurser menas bland annat e-lärande och streamade kurser.

1. Allmänt om deltagande i öppna och digitala kurser 

Vid anmälan om deltagande i öppna eller streamade kurser kommer inskriven deltagare att få ett användarkonto, och få tillgång till kursen på Lärandeportalen. Kort tid efter anmälan kommer deltagaren att få en beställningsbekräftelse med information om portalen. I de fall kursen hålls vid en given tidpunkt kommer deltagarna att få en påminnelse några dagar innan kursen börjar.

Faktura och kursbekräftelse skickas ut 10-14 dagar före första kursdagen. 

Kursbevis kan laddas ner från lärandeportalen efter avslutad kurs. Det gäller inte streamade kurser. Begär kursbevis för streamade kurser genom att skicka e-post till info@tholin.se.

1.1. Avanmälan av kurs

Anmälan är bindande. Vid önskemål om avanmälan från kurs måste detta ske skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Avanmälan görs till info@tholin.se. Vid sjukdom återbetalas kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Du kan fritt överlåta din kursplats till en kollega.

1.2. Ställa in öppna kurser

Simployer förbehåller sig rätten att ställa in kurser. Den inbetalade kursavgiften återbetalas då. Om en kurs ställs in meddelas detta senast 14 dagar före kursstart. Simployer ansvarar inte för ekonomiska förluster i samband med inställda kurser, inklusive utgifter för resor och övernattning.

1.3. Byte av kursledare 

Simployer förbehåller sig rätten att byta utsedda kursledare och föredragshållare utan att deltagarna informeras om detta.

1.4. Filmning

Några av våra öppna kurser filmas och säljs som digitala kurser, antingen streamade direkt eller inspelade. Vi filmar endast kursledare och presentationsskärmar. Vid deltagande i en öppen kurs kan det likväl hända att man syns i filmen om man sätter sig eller rör sig framför en kamera.

Vid deltagande i öppna kurser, accepterar man att man kan filmas och bli synlig för de som ser kursen i streamad version eller som såld inspelning. Kursdeltagare som inte vill synas i bild är självt ansvarig för att vidta åtgärder för att undvika det.

2. Reklamation och befogenheter vid avtalsbrott

Kunden förbinder sig att inte sälja, hyra eller låna ut, eller på annat sätt överlåta sin åtkomst till produkten och/eller tjänsterna till en annan person. Kunden förbinder sig vidare till att inte kopiera, modifiera, anpassa, göra derivatprodukter av, eller på något annat rättsstridigt sätt utnyttja produkten och/eller tjänsterna.

Simployer frånskriver sig allt ansvar för indirekta eller oavsiktliga förluster eller skador vid/till följd av kundens användning av produkten/tjänsten. Som indirekt eller oavsiktlig förlust räknas, dock inte begränsat till, alla slags förtjänstförluster för kunden, förlust av kunder, förluster till följd av driftsavbrott, indirekta förluster till följd av förhindrad användning och krav från tredje part.   

Simployer ansvar omfattar emellertid endast dokumenterade ekonomiska förluster, vilka rimligen kunde ha förutsetts som en förutsägbar konsekvens, och som under alla omständigheter begränsas till den totala ersättningen exkl. momsavgiften för produkten/tjänsten under det senaste året.

Om en av parterna vill åberopa avtalsbrott, måste detta reklameras skriftligen omedelbart efter att vederbörande fick eller borde ha fått kännedom om förhållandet.

Simployer tillhandahåller användarhandledning för produkten så länge som den används i enlighet med de förhållanden, eller i de operativsystem och webbläsare/a som den är utvecklad för. Simployer ansvarar inte för felaktig användning av produkten, ej heller för skador som har uppstått till följd av felaktig användning.

Det är förbjudet att kopiera och vidareförmedla produkten utan ett skriftligt avtal med Simployer, såvida detta inte tillåts genom en särskild lagbestämmelse. Överträdelse av nämnda förbud kan bl.a. leda till anmälan och ersättningsansvar.

Vid utebliven betalning upphör kundens rätt att använda produkten/tjänsten.

3. Särskilt för digitala kurser

Vid anmälan till deltagande i digitala kurser kommer inskriven deltagare att få ett användarkonto, och få tillgång till kursen på vår lärandeportal (www.content.tholin.se/mina-kurser).

Åtkomsten till digitala kurser (exempelvis e-lärande) är personlig och får inte överlåtas till andra. Åtkomsten gäller i 3 månader efter anmälan till e-kurser och videokurser. För kurser som livestreamas gäller åtkomst i 3 månader.

Du får inloggningsinformation via e-post, kort tid efter att du har anmält dig. Om köpare och användare inte är samma person, gäller åtkomsten endast för namngivna användare, vilka är enskilda personer och/eller anställda hos köparen. Det är inte tillåtet att visa materialet offentligt, inklusive gemensam visning internt inom kundens organisation. 

4. Särskilda avtalsvillkor för abonnemang på digitala kurser

Anmälan är bindande. Avanmälan måste ske skriftligen innan du påbörjar ditt abonnemang. Avanmälan görs till info@tholin.se. Vid skriftlig avanmälan återbetalas kursen. 

Abonnemanget gäller i 12 månader framåt från datumet för din beställning.

Dessa särskilda avtalsvillkor gäller för avtal om tillgång till ett antal digitala kurser under en 12-månadersperiod.

Simployer bestämmer vilka kurser som ingår i abonnemanget, inklusive antal kurser samt innehåll och längd på varje individuell kurs. Det kommer finnas ett minimum av 10 kurser under en 12-månadersperiod. Kurserna har normalt en längd på mellan 1 – 3 timmar. Alla kurser är digitala.

Kurserna kan, via video, ses i repris ett obegränsat antal gånger i 3 månader efter sändningstillfället. Efter 3 månader är kursen inte längre tillgänglig.

Rätten att använda den enskilda produkten/tjänsten är kopplad till en specifik person hos kunden. Överlåtelse av rätten att använda produkten till en annan person hos kunden eller en tredje part är endast tillåten efter skriftlig överenskommelse med Simployer. Användar-id och lösenord är personliga och får inte delas med andra. Simployer förbehåller sig rätten att när som helst registrera vem som använder produkten.

Kunden är skyldig att informera Simployer om ändringar av relevant information, så som omorganisering, kontaktperson, postadress, e-postadress, och liknande, i god tid före abonnemanget förfaller.

Rätten att använda produkten gäller under den angivna perioden fram till abonnemangets avslut, som anges vid köptillfället. Abonnemanget förnyas automatiskt varje år vid abonnemangets avslut med 12 nya månader i taget, om ingen av parterna skriftligt har sagt upp avtalet inom 3 månader före abonnemangets avslut. Nya kurser tillkommer i löpet av den kommande abonnemangsperioden.

Kunden kan efter samtycke med Simployer byta användare av abonnemanget om det föreligger god grund till detta, till exempel att användaren slutar på sitt jobb. Byte av användare görs genom att kontakta kundservice på info@tholin.se.

Kunden förbinder sig att betala det årliga abonnemangspriset i förskottsvis innan fakturan förfaller. Priserna kan ändras av Simployer en gång per kalenderår. Nytt pris gäller från och med förnyelsen av abonnemanget.

Vid uppsägning av avtalet upphör rätten att använda produkten/tjänsten.

Eventuella ändringar av villkoren kommer kommuniceras till kunden senast 30 dagar innan de nya villkoren träder i kraft.

Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalet till andra utan skriftligt samtycke från Simployer . Ett sådant samtycke är nödvändigt även om överlåtelsen sker i samband med en sammanslagning av ett annat företag (fusion) eller en uppdelning av företaget (fission). Simployer kan inte neka överlåtelse av avtalet utan rimlig grund. Simployer kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalet till tredje part.

I övrigt gäller villkoren under ”Allmänt om deltagande i öppna och digitala kurser” och ”Speciellt om digitala kurser”.

5. Laga domstol

Svensk lag skall gälla. Alla tvister som kan uppstå i samband med avtalet skall försöka lösas genom förhandlingar. Om inte förhandlingar leder till någon lösning, skall ärendet lösas i ordinarie domstolar med säte på den ort i Sverige där Simployer har sitt huvudkontor.

6. Lärandeportal

När du anmäler dig till en kurs hos Simployer får du samtidigt en användaråtkomst till vår lärandeportal där du får information om kursen, kursdokumentation, digitala accesser etc. Här kommer du också att få tillgång till gratis information som är relevant för dig och dina arbetsområden. Här kan du läsa om tjänstevillkoren för Lärandeportalen.

 

Standardavtalsvillkor för Servicepaket

1. Parterna

Leverantör är: Simployer Solutions AS, org. nr.  921 407 025 som härefter kommer att benämnas “leverantören”, “vi”, “oss”, “vår” eller “vårt”. Simployer Solutions AS kan nås på telefon (+ 47) 69 97 17 00.

Simployer kommer att vara den primära kontaktpunkten för frågor om tjänster och support rörande Servicepaket, och nås på telefon: 031-84 01 80.

Kunden är: Det företag som anges som kund i orderbekräftelsen, och vilket härefter kommer att benämnas “kund”, “användare”, “du”, “dig”, “din” eller “ditt”. Som kund räknas både den verksamhet som har accepterat dessa avtalsvillkor, och den enskilda användaren av de olika tjänsterna.

2. Dessa avtalsvillkor gäller för:

 • Servicepaket HR
 • Servicepaket Moms
 • Servicepaket Lön
 • Servicepaket Skatt
 • Servicepaket Dataskydd i arbetslivet
 • Servicepaket Internationellt arbete

Avtalsvillkoren utgör tillsammans med beställningen, vilken bekräftas genom en beställningsbekräftelse, det samlade avtalsunderlaget för köpet.

Villkoren för överenskommelse accepteras vid köp av tjänsten.

3. Beskrivning av tjänster och behandling av användardata och personuppgifter

Leverantören levererar följande tjänster inom Servicepaket:

 • Webb: Läsåtkomst tillhandahålls som abonnemangstjänst på varje servicepaket
 • Frågeservice: Frågeservice tillhandahålls som abonnemangstjänst på Servicepaketen HR, Lön, Dataskydd, Skatt, Moms och Internationellt. Åtkomst till frågeservice förutsätter tillgång till webb för samma Servicepaket-produkt.

3.1. Webb

 • Webb omfattar följande:
 • Nyttjanderätt för läsåtkomst för en namngiven användare till en specifik Servicepaket-produkt-/titel.
 • Löpande nyhetsuppdatering.

3.2. Frågeservice

Frågeservice omfattar följande:

 • Support för ämnesfrågor skall relateras till de ämnen som omfattas av den Servicepaket-produkt vilken du har köpt frågeservice till.
 • Support kan ställas skriftligen på e-post via vårt supportcenter eller muntligen på supporttelefon 031-84 01 88. Aktuella telefontider framgår på webbsidan.

3.3. Behandling av användardata, inklusive personuppgifter

Leverantören registrerar användardata, vilken bland annat kan inkludera personuppgifter som inloggningsinformation, aktivitetslogg, sökhistorik, e-post och användarnamn.

Registreringen är nödvändig för att uppfylla avtalet med kunden, inklusive att upptäcka utmaningar, att förbättra produkten och för statistiska ändamål knutna till tjänsterna. Den lagliga grunden för behandlingen av användardata är för att uppfylla Leverantörens åtagande av avtal. Den lagliga grunden för hantering av användardata för att upptäcka utmaningar, att förbättra produkten och för statiska ändamål är en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för Leverantörens berättigade intresse av att möta dina behov, ge dig bästa möjliga service och utveckla vår verksamhet.

Inga personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES-området. Alla personuppgifter i dylika användardata anonymiseras inom 6 månader efter avtalets utgång och kommer efter anonymisering inte längre att innehålla personuppgifter. Bakgrunden till denna sexmånadersperiod är att användardata under denna kommer att återfinnas i backup-filerna. Användardata i backup-filer under sexmånadersperioden kommer inte att användas på något sätt, inte heller i marknadsförings- eller försäljningssammanhang eller för statistiska ändamål.

3.3.1. För tjänsten Frågeservice:

Leverantören registrerar supportdata som kan innehålla personuppgifter för statistiska ändamål, och via e-post i synnerhet för att du skall få åtkomst till gamla supportärenden. Den lagliga grunden för Leverantörens behandling är avtal. Som användare skall du så långt det är möjligt undvika att publicera uppgifter som kan kopplas till en identifierbar person. I den mån du gör det, kommer Leverantören att frånskriva sig allt ansvar för underlaget för en dylik insamling av personuppgifter. Du kan själv hantera supportärenden i supportcentret genom möjligheten att radera ärenden. Önskemål om att specifika supportärenden skall raderas, ställs via e-post till info@tholin.se. Leverantören kan be om att saker raderas för att skydda personlig integritet.

Inga personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES-området. Alla frågor och svar kommer att raderas inom 6 månader efter avtalets utgång. Information om tidpunkten för förfrågan (datum och år), ämnesområde och antal förfrågningar kommer att anonymiseras inom 6 månader efter avtalets utgång, och kommer efter anonymisering inte längre att innehålla personuppgifter. Bakgrunden till denna sexmånadersperiod är att användardata under denna kommer att återfinnas i backup-filerna. Användardata i backup-filer under sexmånadersperioden kommer inte att användas på något sätt, inte heller i marknadsförings- eller försäljningssammanhang eller för statistiska ändamål. Efter anonymisering kommer användardata inte längre att innehålla personuppgifter.

4. Standardvillkor för alla tjänsterna

4.1. Kundens förfoganderätt

Leverantören har och behåller alla rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter/andra äganderättigheter) till produkten (inklusive källkoder och databaser), tjänster, koncept och användarhandledning som omfattas av avtalet. Kunden förbinder sig att inte sälja, hyra eller låna ut, eller på annat sätt överlåta sin åtkomst till en annan person. Kunden förbinder sig vidare att inte kopiera, modifiera, anpassa, göra derivatprodukter av, eller på något annat rättsstridigt sätt utnyttja produkten och/eller tjänsterna. Kunden kan för interna syften använda materialet som återfinns i produkterna, exempelvis mallar etc.

Nyttjanderätten till den enskilda produkten/titeln är knuten till en eller flera specifika personer hos kunden.  Överlåtande av nyttjanderätten till en annan person hos kunden eller tredje part är endast tillåtet i enlighet med ett föregående skriftligt avtal med Leverantören. Användar-id och lösenord är personliga och får inte delas med andra. Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst registrera vem som använder produkten.

Kunden är skyldig att informera Leverantören om ändringar av relevant information såsom kontaktperson, adress, e-postadress och liknande.

4.2. Abonnemangsperiod, timpriser, betalning och uppsägning

Nyttjanderätten till produkten gäller under den angivna perioden fram till abonnemangets förfallodatum, se erbjudande eller faktura. Abonnemanget förnyas automatiskt vid dess förfallodatum varje år med 12 nya månader åt gången, om ingen av parterna skriftligen har sagt upp avtalet tre (3) månader före förfallodatum. Kunden/användaren är skyldig att informera Leverantören om ändringar av relevant information som omorganisering, kontaktperson, adress, e-postadress, fakturareferenser och liknande i god tid före förfallodatum.

Kunden förbinder sig att förskottsvis betala den årliga abonnemangsavgiften innan fakturaförfall. Priserna kan ändras av Leverantören en gång per år. Om Leverantören tillhandahåller tjänster vilka inte omfattas av det abonnemang som anges i dessa avtalsvillkor, skall dylika tjänster tillhandahållas efter att en viss tidsperiod förflutit, i enlighet med Leverantören gällande timpriser vid varje enskilt tillfälle. Vid avtalets upphörande, upphör nyttjanderätten till produkten/tjänsten.

4.3. Defekter, reklamation och befogenheter vid avtalsbrott

Leverantören frånskriver sig allt ansvar för indirekta eller oavsiktliga förluster eller skador vid/till följd av kundens användning av produkten/tjänsten. Som indirekt eller oavsiktlig förlust räknas, dock inte begränsat till, alla slags förtjänstförluster för kunden, förlust av kunder, förluster till följd av driftsavbrott, indirekta förluster till följd av förhindrad användning och krav från tredje part.  

Leverantörens ansvar omfattar hur som helst endast dokumenterade ekonomiska förluster, vilka rimligen kunde ha förutsetts som en förutsägbar konsekvens, och som under alla omständigheter begränsas till den totala ersättningen exkl. momsavgiften för produkten/tjänsten under det senaste året.

Om en av parterna vill åberopa avtalsbrott, måste parten göra detta skriftligen omedelbart efter att vederbörande fick eller borde ha fått kännedom om förhållandet.

Leverantören tillhandahåller användarhandledning för produkten så länge som den används i enlighet med de förhållanden, eller i de operativsystem och webbläsare som den är utvecklad för. Leverantören är inte ansvarig för felaktig användning av produkten, ej heller för skador som har uppstått till följd av felaktig användning.

Det är förbjudet att kopiera och vidareförmedla produkten utan ett skriftligt avtal med Leverantören, såvida detta inte tillåts genom en särskild lagbestämmelse. Överträdelse av denna bestämmelse kan bl.a. leda till anmälan och ersättningsansvar.

Vid utebliven betalning upphör kundens rätt att använda produkten/tjänsten.

4.4. Ändring av villkor

Eventuella ändringar av villkoren meddelas kunden inom 30 dagar.

4.5. Force Majeure

Om avtalets genomförande helt eller delvis förhindras, eller i väsentlig grad försvåras, på grund av förhållanden som ligger utanför en parts kontroll, och vilka man rimligen inte kunde ha förväntat sig att vederbörande skulle ha tagit i beaktande under avtalstiden, eller undvikit eller hanterat konsekvenserna av, upphävs parternas skyldigheter så länge som förhållandet varar. Dylika förhållanden inkluderar, men begränsas inte till, strejk, lockout, och alla övriga enskilda förhållanden som i enlighet med svensk lag kommer att bedömas som force majeure.

4.6. Överlåtelse

Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part utan skriftligt medgivande från Leverantören. Ett sådant samtycke krävs även om överlåtelsen görs som en del av Kundens sammanslagning med ett annat bolag (fusion) eller uppdelning av Kundens bolag (fission). Leverantören har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part.

4.7. Tystnadsplikt - företagshemligheter etc.

All information som parternas anställda och andra som agerar på parternas vägnar, får kännedom om i samband med avtalets genomförande, skall behandlas konfidentiellt och får inte tillgängliggöras för utomstående utan ett skriftligt samtycke från den andra parten.

Bestämmelsen i det första avsnittet hindrar inte utlämnande av information om detta krävs, av en behörig offentlig myndighet.  Om möjligt skall den andra parten underrättas innan dylik information utlämnas.

Parterna kan också överföra information till utomstående i den mån som det är nödvändigt för avtalets genomförande, förutsatt att en dylik annan mottagare av informationen åläggs en sekretessplikt enligt vad som framgår av denna punkt.

Bestämmelsen under denna punkt hindrar inte att parterna kan utnyttja den erfarenhet och kompetens som förvärvas i samband med avtalets genomförande.

Tystnadsplikten gäller även efter att avtalet har upphört. 

4.8. Laga domstol

Svensk lag skall gälla vid tvist om detta avtal. Alla tvister som kan uppstå i samband med avtalet skall försöka lösas genom förhandlingar. Om inte förhandlingar leder till någon lösning, skall ärendet lösas i ordinarie domstolar i Stockholm.