Vidta aktiva åtgärder mot diskriminering

Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Det framgår av diskrimineringslagen och gäller samtliga diskrimineringsgrunder.

     

den 16 oktober 2018

Hur ska det aktiva arbetet gå till?

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden:

 • arbetsförhållanden (den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön)
 • löner och andra anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • utbildning och kompetensutveckling
 • möjligheten att förena förvärvsarbete och föräldraskap

Den metod som arbetsgivaren ska använda sig av för att upptäcka och förhindra risker för diskriminering liknar arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska alltså vara ett arbete som pågår löpande i verksamheten. 

Arbetsmetod vid aktiva åtgärder

 1. Undersök om det finns risker för diskriminering i verksamheten. Det kan göras genom t ex enkäter och samtal. Företaget kan också gå genom rutiner, riktlinjer och policydokument.
 2. Analysera och upptäcka eventuella hinder och risker.
 3. Genomföra de åtgärder som skäligen kan krävas. Företag ska genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som behövs, utifrån den analys som gjorts. Hänsyn får tas till resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet.
 4. Följa upp och utvärdera arbetet. De erfarenheter man fått kan användas vid kommande undersökningar och analyser.

Det går inte att säga exakt vad en arbetsgivare ska göra. Detta måste istället avgöras från fall till fall. Varje arbetsgivare måste själv identifiera vad det eventuellt kan finnas för hinder och risker för diskriminering i verksamheten. Arbetet ska vara planmässigt och kan även kopplas till företagets arbetsmiljöarbete.

Exempel på aktiva åtgärder 

 • Arbetsredskap - är de anpassade så att både män och kvinnor kan använda dem?
 • Ledighet för helgdagar - är det möjligt att få ledigt vid olika religioners högtidsdagar?
 • Föräldrar - finns flextid på företaget? Läggs möten så att det är lätt att hämta och lämna på förskolan?
 • Fysiska hinder - finns det fysiska hinder som gör att alla inte kan arbeta på företaget? Behövs ramp, dörröppnare, hörselslingor mm?
 • Jargong - hur är jargongen på företaget? Förekommer trakasserande uttryck?
 • Rekrytering - hur går rekryteringsprocessen till? Finns det risk för att sökande sorteras ut p g a namn, ålder, kön, funktionsnedsättning eller dylikt?

Riktlinjer och rutiner mot trakasserier

I arbetet med aktiva och förebyggande åtgärder ingår även att man ska ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Krav på dokumentation i diskrimineringslagen

Arbetsgivare med 25 eller fler anställda vid det senaste kalenderårsskiftet ska skriftligen dokumentera (länk till Servicepaket HR, prova paketet gratis härarbetet med aktiva åtgärder årligen. 

Alla arbetsgivare ska även göra en årlig lönekartläggning. Detta är också en del av arbetsgivarens aktiva arbete mot diskriminering. Arbetsgivare med minst 10 arbetstagare ska årligen skriftligen dokumentera sitt arbete med lönekartläggningen.

Diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen

De sju diskrimineringsgrunderna i lagen är kön, ålder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet samt funktionsnedsättning.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom HR? 

Då kan du prova Servicepaket HR gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på HR-området, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!