Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Att personalen trivs och känner sig trygg är grundförutsättningar för en god arbetsmiljö. Det är alltid arbetsgivarens som har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är hälsosam, men även medarbetarna har vissa skyldigheter.

     

den 1 september 2016

En sund och säker arbetsplats är givetvis något som alla vill ha. Först och främst ligger alltid det största ansvaret på arbetsgivaren. Till stöd i arbetsmiljöarbetet kan det även finnas skyddsombud och skyddskommitté på företaget.

Arbetsgivaren måste se till att:

 • Systematiskt planera, genomföra och följa upp åtgärder så att arbetsmiljön förblir hälsosam.
 • Jobba med arbetsmiljöns alla delar, den fysiska, organisatoriska och sociala.
 • Se till att ohälsa undviks och att arbetet är utvecklande samt stimulerande.
 • Säkerställa att arbetsbelastningen är rimlig, och att medarbetarna kan påverka sin egen arbetssituation för att undvika stress och press.
 • Personalen får utbildning kring existerande risker och hur säkerhetsutrustningen ska användas. Särskilt viktigt för nyanställda.

Arbetsgivaren behöver också kontrollera att personalen har rätt inställning och attityd till säkerhetsutrustningen och arbetsuppgifterna. Felanvänd säkerhetsutrustning hjälper ingen.

Även medarbetarna har skyldigheter och ansvar för arbetsmiljön. Här gäller det omvänt att de måste följa säkerhetsföreskrifterna och använda skyddsutrustning och skyddsanordningar. Medarbetarna är även skyldiga att underrätta arbetsgivaren eller skyddsombudet om arbetet innebär fara för liv eller hälsa.

Vad är ett skyddsombud?

Ett skyddsombud bevakar arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen samt är medarbetarnas representant i arbetsmiljöfrågor. Alla arbetsplatser med mer än fem anställda ska ha ett skyddsombud.

Det är den lokala fackklubben som utser skyddsombud. Finns det flera skyddsombud ska ett huvudskyddsombud utses, som samordnar verksamheten. Saknas fackklubb utses skyddsombudet av medarbetarna.

Skyddsombudets ansvar omfattar samtliga medarbetare, oavsett facklig tillhörighet. Skyddsombudet kan exempelvis påpeka brister, lämna förslag på åtgärder och delta i planeringen av verksamhetsförändringar.

Om ett skyddsombud bedömer att ett arbetsförhållande innebär omedelbar risk eller fara för medarbetarna, har hen rätt att stoppa arbetet i väntan på Arbetsmiljöverkets åsikt i frågan.

Vad är en skyddskommitté?

På arbetsplatser med minst 50 medarbetare måste det finnas en skyddskommitté. Den består av företrädare för både arbetsgivaren och arbetstagarna. De anställdas representant utses, liksom skyddsombudet, av facket. Eller av medarbetarna – om fackklubb saknas. Skyddskommittén deltar till exempel i planeringen av arbetsmiljöarbetet och förändringar av lokaler, organisation och metoder. Kommittén bör träffas minst var tredje månad.

Agenda för skyddskommittén

Att styra upp arbetet i skyddskommittén och veta vilka frågor man ska diskutera är inte alltid så lätt. För att underlätta ert arbete lämnar vi därför ett förslag på olika punkter för skyddskommitténs arbete:

 1. Genomgång av föregående protokoll
 2. Hälsa och företagshälsovård
 3. Handlingsplaner och riskanalyser
 4. Planering av nya eller ändrade lokaler, maskiner, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller arbetsorganisation
 5. Användning av ämnen/kemikalier som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
 6. Information och utbildning rörande arbetsmiljön
 7. Introduktion av nyanställda
 8. Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsplatsen
 9. Organisatorisk och social arbetsmiljö
 10. Medarbetarenkät med fokus på arbetsmiljön
 11. Övrigt


Många beslut som fattas i en organisation kan få konsekvenser för arbetsmiljön. Därför måste arbetsmiljöarbetet vara en naturlig del av den ordinarie verksamheten, omfatta alla arbetsförhållanden och inte isoleras från de övriga delarna.

Behöver ni stöd i ert arbetsmiljöarbete? Vi har både kunskapen och verktygen för att hjälpa er:

 • HMS-Handbok
 • Arbetsmiljöarbetet – vilket ansvar har du som arbetsgivare?