Växa-stöd för den första anställningen

För att underlätta för enmansföretagare att anställa har Finansdepartementet föreslagit ett så kallat Växa-stöd. Detta innebär att enskilda näringsidkare som anställer sin första person ska få rabatt på arbetsgivaravgifterna.

     

den 29 mars 2016

Enligt förslaget ska en enskild näringsidkare endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på ersättningar till sin först anställda person i högst 12 månader. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver alltså inte betalas under denna tid.

För att få nedsättning av avgifterna ska krävas att anställningen omfattar minst tre månader och att anställningstiden uppgår till minst 20 timmar per vecka. Vidare ska nedsättningen endast gälla till den del ersättningen till den nyanställda inte överstiger 25 000 kronor.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och gälla till och med den 31 december 2021. Lagen ska tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 1 januari 2017 och avse anställningar som har påbörjats efter den 31 mars 2016.