Varningsflagg för olönsamma dotterföretag

     

den 21 maj 2015

Det finns en risk att utgifter som är kopplade till olönsamma dotterföretag hanteras utan tillräcklig uppmärksamhet. Vissa av utgifterna är inte avdragsgilla, varken inkomstskattemässigt eller momsmässigt. Därför bör det hissas en varningsflagg på några områden.

Ett moderbolag ser ibland över koncernen för att avgöra om det ska ske omstruktureringar och eventuellt försäljningar av olönsamma dotterbolag. Då bör man se till att hålla isär allmänna utgifter som är kopplade till omstruktureringen i stort med de utgifter som är direkt kopplade till försäljningen av dotterbolagen.

Allmänna utgifter är avdragsgilla

Allmänna utgifter som är kopplade till hela verksamheten kan vara administrativa, juridiska och ekonomiska tjänster som förvärvas för att moderbolaget ska kunna ta ställning till om och hur omstruktureringen ska genomföras. Det kan t ex vara fråga om analys av hela koncernen för att systematisera och kalkylera olika tänkbara lösningar.

Dessa utgifter är normalt avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Även momsen på utgifterna är normalt avdragsgill till den del moderbolaget bedriver momsskyldig verksamhet.

Utgifter som är kopplade till försäljning av dotterbolag

Om utgifterna däremot är kopplade till försäljningen av andelarna i ett dotterbolag är utgifterna inte avdragsgilla, varken inkomst- eller momsmässigt. Skatteverket har i ett ställningstagande (dnr 131 780946-10/11) gett exempel på tjänster som ofta förvärvas för att genomföra en aktieförsäljning;

  • analys av potentiella aktieförvärvande kunder,
  • anvisande av potentiella aktieförvärvande kunder,
  • rådgivning inför förhandlingar med aktieförvärvande kunder,
  • tjänster i samband med förhandlingar med förvärvarna av aktierna,
  • tjänster i samband med avtalsskrivning,
  • tjänster i samband med överföring av licensrättigheter,
  • tjänster i samband med omregistrering av aktieinnehav.

Om moderbolaget inte har ordentliga underlag som visar vad utgifterna avser finns det en risk att Skatteverket – och senare även domstolar – kan komma att hänföra utgifterna till försäljningen av dotterbolaget (se t ex Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2281–2282-13, Rättsfall 59/2014). Se därför till att konsulter, jurister m fl upprättar ordentliga underlag, så att företaget kan styrka vad utgifterna avser.

Finansiering av dotterbolaget

Ett moderbolag kan också välja att behålla ett dotterbolag och rädda detta genom olika finansieringslösningar. Då bör moderbolaget vara medveten om att en förlust avseende dessa investeringar normalt inte är avdragsgill.

Om moderbolaget lånar ut pengar till dotterbolaget är en eventuell framtida förlust på en sådan fordran inte avdragsgill. Ett villkorat aktieägartillskott ses som ett lån skatterättsligt vilket innebär att även en förlust på ett sådant tillskott behandlas som en förlust på fordran som inte är avdragsgill.

Om moderbolaget väljer att skjuta till medel till dotterbolaget som ett ovillkorat tillskott eller en nyemission kommer tillskottet att bli en del av anskaffningskostnaden för aktierna. Om det senare blir en förlust kommer denna förlust inte vara avdragsgill eftersom det är en förlust på näringsbetingade andelar.

Nedskrivning av kundfordran

Att förluster avseende företag som är i intressegemenskap inte är avdragsgilla gäller inte för kundförluster. Sådana förluster – t ex i samband med ackord – kan därför vara avdragsgilla även mot ett koncernbolag.

Tänk på att en fordran som uppstått t ex på grund av varuinköp kan gå från att vara en kundfordran till att bli en kapitaltillgång om säljaren inte kräver kunden på beloppet i rätt tid. Samma kan gälla om säljarbolaget väljer att bokföra om fordran från en kundfordran till en kapitaltillgång.

Är köparen ett närstående företag, t ex ett dotterbolag till säljaren, blir en eventuell förlust som därefter uppstår inte avdragsgill för säljaren. Se därför till att behandla ett dotterbolag på samma sätt som externa kunder, för att inte avdragsrätten för en kundförlust ska upphöra (se t ex Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1979-12).

Koncernbidrag vid likvidation

Det kan också vara riskabelt att lämna koncernbidrag om dotterbolaget är på obestånd. Det år ett företag upplöses genom likvidation och bokföringsskyldigheten upphör kan koncernbidrag inte lämnas med avdragsrätt. Det anser Skatteverket i ett ställningstagande (dnr 131 273811-14/111).

Var därför uppmärksam innan moderbolaget satsar medel i ett dotterbolag som eventuellt inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet.