Vad händer med arbetsmiljön när Lean införs?

Under de senaste åren har både privata och offentliga organisationer arbetat med verksamhetsutveckling enligt Lean. Trots att Lean har stor spridning är kunskaperna om Lean som metod och synsätt ofta bristfälliga. En forskargrupp vid Linköpings universitet har startat en kunskapssammanställning som ska undersöka och tydliggöra sambandet mellan de olika aspekter av Lean som implementeras samt konsekvenserna för arbetsinnehåll och arbetsmiljö. Sammanställningen beräknas vara klar i mars 2016.

     

den 19 maj 2015

Lean är numera djupt rotat på de stora svenska industriföretagen, som Scania, Sandvik och Volvo. Tjänstesektorn har följt efter och sjukvården i många landsting ser möjligheter med Lean. Samtidigt har kritiken mot Lean ökat.

En del kritiker hävdar att arbetssättet tvingar fram kostnadsminskningar som resulterar i sämre arbetsmiljö och uppsägningar. Förespråkarna menar att kritiken bygger på bristande kunskap om konceptet.

Huvudtanken med Lean är att skapa maximalt värde för kunden (brukaren, patienten etc.) utifrån de resurser som finns. Lean kan sägas bestå av tre delar: värderingar, arbetssätt och verktyg.

1. Värderingar

Grunden är respekt för människan och transparens. Medarbetarna själva anses vara mest lämpade att forma rätt arbetssätt och lösa detaljproblem. Fokus är det som skapar värde för kunderna. Tanken är att allting alltid kan göras bättre genom ständiga små förbättringar.

2. Ett arbetssätt.

Ett processinriktat arbetssätt där alla gemensamt studerar och utvecklar flödena i processerna. En teknik som används är visualisering. Utvecklingsarbetet ska kunna följas av alla medarbetare bl. a. genom att idéer och flöden visas och åskådliggörs på väggtavlor.

3. Praktiska verktyg.

Slutligen består Lean av ett antal kvalitetsverktyg för att successivt ta förbättringsarbetet vidare.


Källa: Arbetsmiljöverket, tidskriften Chef