Vad är ett personalbokslut?

Personalkostnader utgör ofta de tyngsta posterna i företag och organisationer. Därför är det vanligt att arbetsgivare gör personalbokslut, i likhet med all annan affärsekonomisk redovisning.

     

den 5 oktober 2018 Victoria Ödlund

Personalbokslutet utgör en viktig och strategisk del av ekonomin och verksamheten och skapar en stabil grund för kommande planering.

Jämförelser och analys

I ett personalbokslut redovisas såväl kostnader som intäkter, samt annan viktig information, kopplade till personalen. Det gör det möjligt att analysera verksamheten på olika nivåer och enheter samt inom olika tidsperioder. Det gör det även möjligt att göra jämförelser med andra företag och organisationer. 

Informationen kan användas som stöd inför beslut eller för att följa upp fattade beslut eller åtgärder.

Insamling av uppgifter

Uppgifterna till personalbokslutet kan samlas in på olika sätt, t ex genom statistik eller genom skriftliga beskrivningar av verksamheten. 

Arbetsgivare använder ofta olika nyckeltal för att kartlägga och mäta exempelvis personalsammansättning, kompetens, sjukfrånvaro och produktivitet. Nyckeltalen kan även ligga till grund för personalbokslut.

Som arbetsgivare kan man själv bestämma ett antal nyckeltal som passar den egna organisationen och göra jämförelser över tid. Det är då viktigt att vid varje mättillfälle använda samma underlag och mätperiod.

För att kunna analysera och dra slutsatser av nyckeltal behöver man vara tydlig och på det klara med exakt vad det är man har mätt, d v s ha tydliga definitioner.

Vill du lära dig mer om nyckeltal för HR?

I Servicepaket HR finns ett verktyg med formler och beskrivningar av olika användbara nyckeltal inom HR. Har du inget abonnemang? Prova paketet gratis här


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer