Rehabiliteringsbehov
Rehabiliteringsbehov

Utred rehabiliteringsbehov – tidiga insatser viktiga

Som arbetsgivare är det viktigt att agera tidigt i samband med att anställda blir sjuka. Ju tidigare i sjukperioden som rehabiliteringsarbetet påbörjas desto bättre. Med tidiga insatser kan sjukfrånvaron eventuellt förkortas vilket gynnar både den anställde och arbetsgivaren.

     

den 16 november 2015

För att utreda vilket rehabiliteringsbehov en anställd behöver kan arbetsgivaren ta hjälp av sin företagshälsovård. Sedan 2014 kan arbetsgivaren få tillbaka pengar från Försäkringskassan för köp av utredande insatser som syftar till att förebygga eller förkorta sjukfall.

Insatserna kan handla om att kartlägga möjligheten att anpassa den anställdes arbetsuppgifter eller arbetstider. Det kan också handla om konsultation om vilka arbetshjälpmedel som den anställde kan behöva eller om att utreda arbetsförmågan.

Arbetsplatsnära stöd kan behövas vid t ex:

  • upprepad korttidsfrånvaro
  • signaler om ohälsa
  • när arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställde att återgå i arbete efter sjukskrivningen
  • om det finns risk för att den anställde blir långvarigt sjukskriven

Det är arbetsgivaren själv som söker bidraget efter det att den utredande insatsen är avslutad. Bidraget täcker halva kostnaden för de insatser som har genomförs, max 7 000 kronor per insats. Det finns ingen begränsning för antal utredningar per anställd och år.

En förutsättning för att få bidraget är att insatsen har utförts av en godkänd företagshälsovård eller annan likvärdig godkänd aktör.

På Försäkringskassans hemsida finns en särskild blankett som kan användas. Tänk på att ansökan för de insatser som har genomförts under 2015 ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari 2016.