Utblick

     

den 7 januari 2016

* Norge

Oljebranschen är i kris. Maersk Drilling och gruppen för offshore-entreprenörer väntar att 2016 blir värre än 2015.

Ett aktuellt exempel är oljejätten Statoil som i december erbjuder alla sina anställda en möjlighet till frivillig uppsägning. De som jobbat längst får två årslöner - om de lämnar.

För att vara berättigad till två årslöner ska du dock ha varit anställd i Statoil i mer än 21 år.

http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/10/16/1125/Rigg/riggtopp-understreker-dramatikken-2016-blir-verre-enn-2015

* Finland

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) träder i kraft från 1.1.2016 och tillämpas på försäkringar och skadehändelser från början av året. Lagen har reviderats så att den bättre svarar på de förändringar som har skett i arbetslivet, men grundprinciperna i olycksfallsförsäkringen hålls oförändrade. Den gällande lagstiftningen tillämpas på de olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som inträffar 1.1.2016 eller där efter.

Enligt den nya lagen har arbetsgivaren försäkringsplikt endast om han låter utföra arbete i förvärvssyfte. Enligt den nuvarande lagen har arbetsgivaren försäkringsplikt gentemot sina anställda om arbetsgivaren låter utföra fler än 12 arbetsdagar per kalenderår. Enligt den nya lagen har arbetsgivaren försäkringsplikt om han betalar mer än 1 200 euro i lön per kalenderår. Eurobeloppet är arbetsgivarspecifikt och gäller för ett kalenderår.

Definitionen på företagare förenhetligas med arbetspensionslagstiftningen. Samtidigt ändras gränserna för ägande samt definitionen av ledande ställning och familjemedlem. Familjemedlem omfattas i fortsättningen av den obligatoriska försäkringen om kännetecken för ett anställningsförhållande uppfylls.

https://www.folksam.fi/sv/foretagsforsakringar/personforsakringar/olycksfallsforsakringen-fornyas-2016

* Danmark

En ny lag om anställningsklausuler träder i kraft i Danmark den 1 januari 2016.

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L25/20151_L25_som_vedtaget.pdf