Undvik vidarefakturering av vissa utländska tjänster

Tjänster som inte omfattas av huvudregeln, t ex hotellrum, restaurangtjänster, inträde till mässor/konferenser och persontransporter är – förenklat uttryckt – omsatta i det land de tillhandahållits. Undvik därför att ta kostnader för dessa slag av tjänster om du redan vid inköpet vet att vidarefakturering kommer att ske.

     

den 16 december 2015

Tänk på att om man köper dessa tjänster i syfte att sälja vidare så kan registreringsskyldighet till moms bli aktuell i det land där tjänsterna omsätts.

Exempel: X AB bokar och får faktura för två hotellrum i Danmark. Det ena rummet nyttjades av en anställd hos X AB. Det andra nyttjades av systerbolaget Y AB:s anställd. Vidarefaktureringen av hotellrummet som Y AB utnyttjat ska inte ske med svensk moms eftersom hotelltjänster anses fastighetsanknutna och därmed omsatta i Danmark.

Vidarefaktureringen i eget namn av en tjänst anses normalt som försäljning av samma tjänst. X AB kan därför bli skyldig att momsregistrera sig och ta ut dansk moms på en faktura till Y AB. X AB har inte heller någon möjlighet att få tillbaka den danska moms som hotellet debiterat om vidarefakturering sker utan dansk moms.

Istället bör X AB boka i Y AB:s namn och låta fakturan gå direkt till Y AB. Alternativt kan X AB göra ett renodlat utlägg Därigenom kan både momsskyldighet i Danmark undvikas för X AB samt att Y AB har en möjlighet att begära återbetalning av den danska momsen.

Att X AB gör ett utlägg innebär att bokning av hotellrummen sker i Y AB:s namn. X AB är den som betalar fakturan initialt och begär sedan ersättning för utlägget och bifogar fakturan. Därmed får Y AB ett korrekt fakturaunderlag – som är ställt till Y AB – utfärdat av hotellet för att kunna begära återbetalning av den danska momsen.

Om man hanterar dessa situationer korrekt kan två fördelar uppnås. Den ena är att den som slutligen ska ta kostnaden har möjlighet att ansöka om återbetalning av den utländska momsen. Detta sker numera elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst Momsåterbetalning inom EU om det gäller moms debiterad från ett annat EU-land. Ansökan kan ske kvartals- eller årsvis och om beloppet inte är obetydligt kan det vara väl värt mödan.

Den andra fördelen är att det kan vara förknippat med risker att i eget namn vidaresälja tjänster som är omsatta utomlands. Som utgångspunkt blir man som säljare momsskyldig för tjänster som är omsatta i andra länder. Många länder tillämpar tröskelvärden för mindre företag som därmed slipper momsregistrering. Tröskelvärdena gäller dock normalt endast inhemska företag. Utländska företag blir momsskyldiga "från första kronan".

Om man som säljare inte själv söker återbetalning av den utländska momsen – och inte heller gör något påslag när tjänsten vidaresäljs – kan man tycka att det andra landet inte går miste om någon momsintäkt. Det kan dock inte uteslutas att eventuellt straffavgifter kan komma att påföras på oredovisad utgående moms. Vissa länder tar ut straffavgifter för att en momsregistrering i sig har underlåtits.