Undersök arbetsmiljön med Fokusgrupper

Alla arbetsgivare har en skyldighet att regelbundet undersöka rådande arbetsförhållanden i syfte att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet. Exakt hur undersökningen ska gå till är inte angivet i föreskrifterna – det finns många vägar att gå och de utesluter inte på något vis varandra. Ett kostnadseffektivt alternativ kan vara att använda sig av Fokusgrupper.

     

den 20 mars 2017

Är du bekant med begreppet Fokusgrupp sedan tidigare? Metoden härstammar från näringslivet och många förknippar den säkert med marknadsundersökningar, då man samlar ihop kundgrupper för att få deras syn på en specifik tjänst, produkt eller fråga.

En Fokusgrupp är alltså en grupp människor, till exempel en arbetsgrupp, som fokuserar på en och samma fråga. Deltagarna i gruppen ger sina synpunkter och värderingar och de enskilda individernas uppfattningar leder till associationer och reaktioner hos övriga, vilket innebär att många olika perspektiv på en fråga kan komma fram.

När man använder Fokusgrupp som undersökningsmetod har inte organisationen kontroll och styrning på vad som kommer upp eller vilka faktorer som deltagarna tycker är viktiga. Men det är också det som är poängen med metoden – att den är helt styrd av deltagarna i gruppen. Christina Obert och Monica Forsell som skrivit boken Fokusgrupp, ett enkelt sätt att mäta kvalitet ger ett beskrivande exempel på hur en grupp skolelever, som deltog i en Fokusgrupp, kom fram till hur viktigt de tyckte det var att lärarna i skolan luktar gott. Ett mätresultat som skolledningen troligtvis aldrig skulle fått kännedom om på annat sätt än genom en Fokusgrupp.

Det är viktigt att det är ledaren för gruppen som anger temat, det vill säga bestämmer vilken fråga som Fokusgruppen ska behandla. Annars är risken stor att inget händer eller att resultatet av undersökningen ifrågasätts. Det finns exempelvis ingen anledning att en personalgrupp som är kritisk till en omorganisation genomför en egen Fokusgrupp om ledningen inte är intresserad av resultatet.

När man kommer till själva formuleringen av temat är det viktigt att beskriva ett önskeläge, gärna med ett positivt formulerat ord, som till exempel ”framgång”. En sådan formulering skapar direkt en positiv tanke och man undviker problemformuleringar.

Exempel på tema

Vad är viktigt för att du ska medverka till att utveckla företaget?

Alla deltagare ges möjlighet att besvara temat, eller ange en faktor som det kallas. De faktorer som Fokusgruppen tar fram utgör själva stommen i attitydmätningen. Genom att deltagarna därefter ges möjlighet att vikta varje faktor skapas en träffsäker bild av vad deltagarna i gruppen verkligen tycker.

Att undersöka arbetsmiljön med hjälp av olika metoder är ett effektivt sätt att belysa arbetsmiljöfrågor ur olika perspektiv. Förhoppningsvis kan den beskrivna metoden Fokusgrupp ge inspiration till nya kreativa metoder, som varken behöver vara kostsamma eller särskilt komplicerade!


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer