Tre tips vid övergång av verksamhet

Som företag kan det vara lätt att glömma de arbetsrättsliga reglerna när man är fullt upptagen med en fusion och reglerna kring fusionen. Det är t ex viktigt att genomföra fackliga förhandlingar och att erbjuda de anställda att gå med över till den nya organisationen.

     

den 4 september 2019

Övergång av verksamhet innebär att en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan arbetsgivare. Det kan vara allt från att en koncern ändrar bolagsstrukturen till att ett företag köper delar av eller hela verksamheten i ett annat bolag.

Huvudregeln är att de anställda har rätt att gå med över till den nya organisationen, med sina tidigare rättigheter och skyldigheter.

Det finns några punkter som en arbetsgivare måste tänka på i samband för att sköta övergången av verksamheten korrekt.

1. Förhandla med den fackliga organisationen

Arbetsgivare med kollektivavtal måste alltid förhandla med den fackliga organisationen innan man fattar beslut om viktigare förändring av verksamheten.

En övergång av verksamhet anses vara en så viktig förändring att även arbetsgivare utan kollektivavtal måste förhandla med de fackföreningar som har medlemmar som är berörda.

Var noga med att förhandlingen genomförs på ett korrekt sätt. Att t ex endast förvarna en fackförening om att en övergång är på gång är inte att anse som en fullgjord förhandling.

2. Personalen ska informeras och erbjudas att följa med till det nya företaget

I samband med en övergång ska de anställda få information på olika sätt, muntligt eller skriftligt. Det måste tydligt framgå vad övergången innebär för personalen.

Vidare måste de anställda rent formellt erbjudas att gå med över till den nya organisationen. Arbetstagaren har rätt att gå med över men kan också välja att inte vilja följa med. Det är då viktigt att arbetsgivaren stämmer av med de anställda vilka önskemål de har.

3. Fastställ den nya organisationen

Den nya organisationen kan behöva justeras i förhållande till antalet anställda efter övergången både i det tidigare och i det nya företaget. En omorganisation kan innebära att några anställda får nya tjänster medan några andra anställda inte kan beredas några tjänster i det nya företaget.

I det tidigare företaget kan det finns anställda som inte velat följa med till den nya organisationen. Finns det verksamhet kvar ska de anställda erbjudas tjänster i det tidigare företaget. Det kan då vara så att det inte finns någon verksamhet kvar alls.

I båda dessa situationer har arbetsgivare rätt att säga upp berörda anställda på grund av arbetsbrist.

Tänk på att själva övergången som sådan aldrig kan vara grund för uppsägning. Det är först när man konstaterat att det är arbetsbrist på företaget som någon kan sägas upp.