Tjänstepensionsbeskattningsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande ”Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna”

     

den 9 augusti 2015

Utredningen (SOU 2015:68) föreslår bland annat:

  • Att det ska bli tillåtet att fylla på stiftelser med avdragsrätt, om det visar sig att kapitalet gått ned i värde.
  • Att begränsningen i avdragsrätten vid byte av tryggandeform från stiftelsetryggande under vissa förutsättningar inte ska gälla.
  • Att det under vissa förutsättningar ska vara möjligt att med avdragsrätt överföra ansvaret för en pensionsutfästelse på en arbetsgivare utan att en näringsverksamhet förs över.
  • Att avtappningsreglerna avseende disponibla pensionsbelopp tas bort.
  • Att pensionsutfästelser till personer med ett bestämmande inflytande över företaget ska få tryggas i balansräkningen under förutsättning att det finns en kreditförsäkring.
  • Att det klargörs att det även civilrättsligt är möjligt att byta tryggandeform från stiftelse till konto avsatt till pensioner, vad gäller utfästelser som följer av en pensionsplan. Villkoret för detta skulle vara att tryggandet förenas med kreditförsäkring.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.


Källa: http://www.regeringen.se/contentassets/64871bf24eff4f3c9b621267f4eeabb1/tjanstepension---tryggandelagen-och-skattereglerna-sou-201568