Tjänster till utlandet: Med eller utan moms?

Ett svenskt företag som säljer tjänster till företag i andra länder ska normalt inte ta ut någon svensk moms. Det gäller när köparen är en utländsk beskattningsbar person. Det är upp till säljaren att kontrollera köparens status.

     

den 14 februari 2018 Kristina Andreasson

När köparen är en utländsk beskattningsbar person anses de tjänster som omfattas av den s.k. huvudregeln* omsatta utanför Sverige. Det innebär att en svensk säljare vanligtvis inte ska ta ut någon moms vid försäljning till en utländsk beskattningsbar person (≈ företag). Det är säljaren som måste kunna visa att tjänsten inte är omsatt i Sverige.

Det är alltså säljarens skyldighet att kontrollera och dokumentera att köparen är en utländsk beskattningsbar person.

Den som säljer tjänster som ofta utnyttjas för privat konsumtion – som t.ex. en SPA-behandling – har även en skyldighet att kontrollera att köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person vid köpet.

Om säljaren inte kan visa detta kan Skatteverket – vid en kontroll – fatta beslut om att svensk moms ska redovisas på den sålda tjänsten. Det betyder att när momssatsen är 25 procent kommer 20 % av det kunden betalat till säljaren vara utgående moms som säljaren ska betala till Skatteverket.

Köparen är momsregistrerad i sitt hemland

Säljarens bevisbörda är ganska enkel att uppfylla när köparen har ett registreringsnummer till moms i sitt hemland.

Momsregistrerade företag inom EU har normalt ett VAT-nummer som är möjligt att kontrollera genom VIES-systemet på EU-kommissionens hemsida.

Det är kunden som måste ge säljaren uppgift om sitt VAT-nummer. Det går inte att söka upp ett namngivet företags VAT-nummer via VIES-systemet. Det är vidare klokt att spara en kopia av kontrollen i räkenskaperna. I de fall företagsnamnet inte visas i VIES-systemet bör säljaren på annat sätt försäkra sig om att VAT-numret tillhör rätt kundföretag.

Momsregistreringen för företag utanför EU kan inte kontrolleras på detta sätt. I dessa fall kan säljaren be köparen om en kopia av registreringsbeviset för moms från det landets Skattemyndighet.

Köparen är inte momsregistrerad i sitt hemland

I vissa fall är köparen en beskattningsbar person trots att denne inte är momsregistrerad. Det finns olika skäl till detta. Köparen kan t.ex. ansökt om momsregistrering men ännu inte blivit tilldelat något nummer. En annan orsak kan vara att köparen omfattas av momsbefrielsen för småföretag i sitt hemland. Det kan även gälla föreningar och olika typer av utländska organisationer.

Säljaren måste i dessa fall kunna visa köparens identitet, i vilket land köparen hör hemma samt att köparen är en beskattningsbar person på annat sätt än genom momsregistreringen. Nedan nämns exempel på handlingar som säljaren kan inneha/begära in från köparen.

Handling som visar köparens identitet/etableringsland:

  • Handling med identifieringsnummer utfärdat av skattemyndigheten i köparens hemland.
  • Avtal mellan säljare och köpare där uppgifterna finns.
  • Skärmdumpar från köparens webbplats.
  • Köparens faktureringsadress, webbplats, IP-adress, bankuppgifter, ett mobilt landsnummer (MCC) för den internationella identitet för mobilabonnent (IMSI) som lagras på det SIM-kort köparen använder.

Handling som visar att köparen är en beskattningsbar person – dvs. fortlöpande säljer varor eller tjänster mot ersättning.

  • Intyg utfärdat av skattemyndigheten i köparens hemland.
  • Skärmdumpar från köparens webbplats som visar att köparen fortlöpande tillhandahåller varor eller tjänster mot ersättning.
  • Intyg från en tredje part som är inblandad i transaktionen 

Bevisvärdet av dessa uppgifter avgörs från fall till fall. Ett gott råd är därför att samla in fler bevishandlingar och inte förlita sig på en enda bevishandling.

Köpet har gjorts i egenskap av beskattningsbar person

Säljaren har även bevisbördan för att köpet inte är avsett för privat konsumtion. Om tjänstens art är sådan att den vanligtvis säljs till företag är det tämligen enkelt för säljaren. Köparen förutsätts då agera i egenskap av beskattningsbar person vid köpet – dvs. inte för privat bruk.

Om tjänstens art är sådan att den normalt säljs till privatpersoner måste säljaren begära att köparen intygar att denne gör inköpet i egenskap av beskattningsbar person. I annat fall anses köparen ha gjort köpet i egenskap av privatperson och då ska säljaren ta ut svensk moms.

Svag bevisning? Ta ut svensk moms!

En säljare, som inte med säkerhet kan fastställa om köparen är en utländsk beskattningsbar person eller agerar i denna egenskap, har rätt att betrakta köparen som en icke beskattningsbar person. Då gäller istället huvudregeln vid försäljning till icke-beskattningsbara personer (B2C). Det innebär normalt** att svensk moms tas ut.

Eftersom det är säljaren som står risken för att utgående moms ska redovisas på en försäljning – om köparen inte kan bevisas vara en utländsk beskattningsbar person – bör säljaren för säkerhetsskull ta ut svensk moms vid tveksamhet.


* Reglerna för i vilket land en tjänst ska anses omsatt är olika beroende på vilken typ av tjänst det gäller. De flesta tjänster som säljs till företag omfattas av den s.k. huvudregeln mellan beskattningsbara personer. Den här artikeln tar bara upp försäljningen av huvudregelstjänster. Därmed behandlar inte artikeln försäljning av exempelvis fastighetstjänster, persontransporter eller restaurang- och cateringstjänster.

** Att svensk moms ska tas ut är en förenkling av ett komplicerat regelverk. Till exempel ska elektroniska tjänster som säljs till icke-beskattningsbara personer beskattas i det land där kunden är bosatt. Det gäller t.ex. appar, nedladdad musik eller annat webbinnehåll, streamingtjänster, telekommunikation m.m. till kunder inom EU. Säljaren ska i dessa fall ta ut moms i det land där kunden är bosatt. Till kunder bosatta utanför EU ska däremot ingen moms tas ut.


Få snabba svar på dina internationella personalfrågor

Hanterar du utländsk personal i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina frågor med?

I Servicepaket Internationellt arbete hjälper vi dig hålla koll på skatt, socialavgifter och aktuella myndigheter. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!