Tilläggsförsäkringar och avbeställningsskydd är momsfria

Försäkringar som erbjuds mot separat ersättning vid köp av vara eller tjänst är momsfria. Skatteverket har ändrat uppfattning. Nu anses försäkringarna utgöra separata tjänster.

     

den 25 maj 2015

Vid försäljning av varor och tjänster kan köpare ges möjlighet att köpa till försäkringar som täcker skador kopplade till varan eller tjänsten. Exempel på dessa är självriskreducering vid biluthyrning och avbeställningsskydd vid hotell- och stugbokningar.

Hittills har i svensk praxis dessa tilläggsförsäkringar ansetts underordnade de varor eller tjänster som tillhandahållits. Följden har blivit att försäkringarna ha belastats med samma momssats som gällt för varorna/tjänsterna.

Försäkringar

Skatteverket (SKV) anser numera att en säljare av en vara eller tjänst även kan erbjuda försäkringar som är undantagna från moms. För att försäkringen ska bli momsfri anser SKV att det ska ske en separat fakturering och prissättning samt att beslutet om att även teckna försäkring fattas oberoende av beslutet att köpa varan eller tjänsten. Med separat ersättning för försäkringstjänsten menas även att om köparen kan avstå från att teckna denna så reduceras priset för varan eller tjänsten.

Att SKV nu har ändrat sin uppfattning har sin grund i ett avgörande från EU-domstolen (EUD) (C-224/11, BGZ Leasing). I domen ansågs att hyran av en maskin och en försäkring av denna i princip inte kunde anses ha ett så nära samband att det var fråga om en enda transaktion. Även om försäkringstjänsten underlättade förhyrningen av maskinen ansåg EUD att den i första hand utgjorde ett ändamål i sig.

Förutsättningarna i målet var att leasegivaren krävde att maskinen skulle vara försäkrad men att leasetagaren var fri att själv välja försäkringsbolag. Att leasing respektive försäkring fakturerades och prissattes separat av leasegivaren gav enligt EUD uttryck för parternas intressen. I första hand efterfrågade köparen en leasingtjänst. Köpet av försäkringen ansågs beslutat oberoende av beslutet att sluta ett leasingavtal.

Garantier och obligatoriska försäkringar

Garantier som lämnas av säljaren av en vara eller tjänst och som skyddar köparen mot skador som uppkommer på grund av brister som säljaren är ansvarig för utgör inte försäkringar. Exempel på dessa är produktgarantier avseende tillverkningsfel hos varor eller resegarantier som ersätter en resenär om ett färdmedel är försenat.

Motsvarande gäller för försäkringar som köparen inte kan avstå från, dvs om priset för varan eller tjänsten inte påverkas om köparen väljer att avstå från försäkringen. Även dessa är underordnade varan/tjänsten och belastas därför med samma momssats.

Kommentar

Detta ställningstagande ersätter ett tidigare om moms på avbestälningsskydd och avbokningsavgifter vid hotell och stugbokningar (dnr 131 65249-05/111).

Källa
Skatteverket
Ställningstagande 2015-03-10,
Dnr 131 136374-15/111