Tillbaks till ruta ett i 3:12-reglerna?

Utredningen om ägarskiften i fåmansföretag har fått i utökat uppdrag att på flera punkter se över 3:12-reglerna. Direktivet andas en återgång till den ordning som gällde före 2006 års reform.

     

den 24 maj 2015

I våras tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå förändringar av 3:12-reglerna med koppling till 2010 års HFD-praxis kring begreppet ”samma eller likartad verksamhet”. Rättsutvecklingen har inneburit att generationsskiften kan bli hårdare beskattade än externa överlåtelser.

Redan i budgetpropositionen för 2013 påtalades att problemet skulle ses över, men det dröjde till våren 2014 innan en utredning formellt tillsattes. Uppdraget skulle presenteras senast den 2 mars i år. Så blir det inte.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 en bred översyn av 3:12-reglerna. Denna genomförs nu genom att generationsskiftesutredningen fått i utökat uppdrag att se över en mängd detaljfrågor i regelverket; förenklingsregeln, löneunderlagsregeln, reglerna om sparat utdelningsutrymme, takreglerna för tjänstebeskattning, beskattningen inom gränsbeloppet etc.

Den ”nya” utredningen, som ”…sammantaget inte ska medföra minskade utan ökade skatteintäkter”, har fått förlängd tid och ska presentera sina förslag senast den 1 september 2016. Om skärpningar genomförs i alla delar kan det innebära en återgång till ett regelverk som liknar det vi hade före 2006 års reformering.

Alliansen antydde i ett tidigt skede av sin regeringsperiod att en övergripande översyn av regelverket behövdes. Någon sådan utredning tillsattes aldrig. I stället gjordes i princip årligen detaljjusteringar av 2006 års regler som ytterligare ökade spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomster och kapitalinkomster för fåmansföretagarna.

I syfte att stoppa de stora konsultföretagens ”överutnyttjande” av löneunderlagsregeln infördes skärpta regler 2014. I samma veva presenterade Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) en rapport vars slutsatser var att 2006 års förändringar av 3:12-reglerna haft små effekter på företagande och sysselsättning.

Till detta kommer att Företagsskattekommittén lagt förslag om 16,5 % nettobeskattning i bolagssektorn, en nivå som skulle innebära att dubbelbeskattningen av utdelningar för fåmansföretagare blir så låg som 33,2 %. Därmed blev det omöjligt att avvakta längre med den ”breda översynen” av regelverket.

Med facit i hand känns 2014 års regeländringar som ett ”hastverk”. Det utredningsarbete som nu ska göras borde naturligtvis ha satts igång långt tidigare. Förutsebarhet och kontinuitet är alltid önskvärt i beskattningen. Nu får landets drygt 350 000 3:12-beskattade fåmansföretagare vänta i ytterligare ett antal år innan de i bästa fall får uppleva lugn och ro i regelverket. Vem som då kan utses till vinnare och förlorare återstår att se.