Stärk likviditeten och tänk på momsen!

Coronakrisen har skapat stor brist på likviditet hos många företag. Statens krispaket räcker inte till för att hjälpa den. Företagen behöver se över vad de själva kan göra. Här kommer några åtgärder med kommentarer om hur dessa påverkar momsen.

     

den 15 maj 2020 Kristina Andreasson

Jag har tittat på några åtgärder som företagen kan överväga och de momskonsekvenser som dessa för med sig. Listan nedan gör inte anspråk på att var uttömmande utan är avsedd att ge idéer för vad som passar den egna verksamheten.

Säljkampanj – med presentkort

Kampanjer för att locka till försäljning kan vara bra. I vissa verksamheter kan det vara lämpligt att sälja presentkort. Det ger pengar omedelbart. Inbytet mot vara eller tjänst kommer däremot senare. I momshänseende finns skillnader mellan enfunktions- och flerfunktionsvouchers. En enfunktionsvoucher är det om presentkortet bara kan nyttjas för varor eller tjänster i Sverige som har samma momssats. Andra presentkort är flerfunktionsvouchers.

Enfunktionsvouchers

Utgående moms redovisas vid försäljningen av kortet. Ingen justering av momsen även om presentkortet aldrig löses in.

Flerfunktionsvouchers

Utgående moms redovisas först vid inlösen av en flerfunktionsvoucher mot vara eller tjänst. En flerfunktionsvouchers är ”bättre” i den meningen att momsbetalningen senareläggs. Om presentkortet inte löses in behöver alltså ingen moms redovisas. Skulden mot kunden omvandlas då och blir helt och hållet en intäkt i företaget.

Läs mer om moms på vouchers.

Kundfakturor – kortare betalningstid

Se över försäljningsvillkoren vad gäller betalningstiden. Går det att korta ner betalningsfristerna för fakturor som ännu ej ställts ut?

För försäljningar som redan har fakturerats kanske vissa kunder kan gå med på att betala tidigare.

Om det är kundfakturor som utfärdats efter tillhandahållandet påverkas normalt inte momsredovisning av en tidigareläggning av betalningen. För de bolag som tillämpar kontantmetoden (bokslutsmetoden) för redovisning av moms har det en påverkan. Momsen ska då redovisas när betalning erhålls från kund.

Leverantörsfakturor – längre betalningstid/avbetalningsplan

Det går kanske att förhandla med leverantören om en längre betalningsfrist eller en avbetalningsplan. I de flesta fall kommer ingående moms att kunna dras av trots detta.

För köpare som har kontantmetoden (bokslutsmetoden) för redovisning av moms innebär dock en uppskjuten betalning också en uppskjuten rätt till avdrag för ingående moms.

De flesta företag har dock faktureringsmetoden och då får momsen dras av trots att fakturan inte är betald. Vid vilken tidpunkt som momsen får dras av beror på vilken typ av tillhandahållande det gäller. Avdragsrätten förutsätter i samtliga fall att köparen tagit emot en faktura med ett angivet momsbelopp.

Fakturering i efterskott

Huvudregeln är att avdrag för moms får göras när fakturan kommit till bolaget. Det gäller varor och tjänster som tillfullo är levererade eller tillhandahållna när fakturering sker.

Fakturering i förskott

Förskottsfakturor utfärdas ofta för tjänster som tillhandahålls kontinuerligt – till exempel hyra av lokal eller maskin. Det är vanligt att avtala att fakturering sker för ett kvartal eller en månad åt gången. Tjänsten för det fakturerade tidsintervallet anses vara tillhandahållen den sista dagen i kvartalet eller månaden. En hyrestjänst som avser kvartal 2 anses därför tillhandahållen den 30 juni. Om kunden inte betalat innan den 30 juni får denne ändå avdrag för moms under den redovisningsperiod som omfattar juni.

Bygg- och anläggningstjänster

Det finns en särskild redovisningsregel för bygg- och anläggningstjänster – fakturadatummetod. Den innebär att köparen får dra av momsen när en faktura har tagits emot. Leverantören ska redovisa den utgående momsen vid samma tidpunkt.

För dessa tjänster finns en möjlighet för leverantören – om de går med på en förlängd betalningstid – att avvakta med utfärdandet av fakturorna. Leverantören är dock skyldig att redovisa utgående moms – och utfärda faktura – senast två månader efter att arbetet slutbesiktigats eller kunnat tas i bruk.

Avbetalningsköp

Förutsatt att köparen fått varan levererad och en faktura med moms har köparen rätt till avdrag för moms. Det spelar alltså ingen roll att det är ett avbetalningsköp.

Förhandla om prisnedsättning

Det kan finnas möjlighet att förhandla ner tidigare avtalade priser.

Om en ny prisuppgörelse nås kommer framtida fakturor reflektera det nya – lägre priset – och momsen på den.

Om prisuppgörelsen omfattar redan fakturerade tillhandahållanden ska normalt en kreditfaktura med moms utfärdas. Om momsen redan har dragits av kommer köparen få betala tillbaka den ingående momsen till Skatteverket.

För rabatter som ges i efterhand har kund och leverantör en möjlighet att avtala bort momsen. I praktiken kan då en kreditfaktura utan moms utfärdas. Det kan vara en fördel rent administrativt – ibland är det krångligt att kreditera på rätt sätt. För en kund med betalningssvårigheter är det normalt bättre att slippa få en ytterligare skuld till staten. Läs mer om denna möjlighet här.

Sälj tillgångar

Om företaget äger tillgångar som inte längre är nödvändiga i verksamheten kan bolaget sälja dessa begagnade varor och få in pengar. Det kan vara bilar som inte används som förmånsbil eller är lite utnyttjade i verksamheten av annat skäl. Det kan även vara skrivare, kopiatorer och datorer som bolaget inte längre har behov av.

Tillgångar i allmänhet

Det är momspliktigt att sälja även begagnade tillgångar. Det gäller i vart fall om bolaget hade rätt att göra avdrag för moms vid inköpet – även om inköpet ligger många år tillbaka i tiden.

Personbilar

Däremot är det oftast momsfritt att sälja en personbil – eftersom de flesta företag inte haft rätt att göra avdrag för momsen vid inköpet av personbilen. Läs mer i faktabanken.

Hyr tillgångar - istället för att köpa

Det frestar inte på likviditeten lika mycket att hyra, leasa, en tillgång istället för att köpa den. Det kan gälla bilar, maskiner och datorer.

Tillgångar i allmänhet

Momsen på hyran är avdragsgill för kund med momspliktig verksamhet. Tänk på att hyra ofta faktureras i förskott. Vilket innebär att momsen blir avdragsgill vid betalningen – eller vid den fakturerade tidsintervallets utgång om ingen betalning skett dessförinnan (jfr ovan ”Förlängd betalningsfrist …”).

Personbilar

Vid leasing av personbil finns en momsmässig fördel – jämfört med köp - genom att momsen på leasingavgiften får dras av till 50 %. För att kunna dra nytta av den fördelen måste dock bilen köras i den momspliktiga verksamheten minst 100 mil per år.

Om körsträckan i den momspliktiga verksamheten är mindre än 100 mil per år saknas rätt till avdrag. För den som bedriver blandad verksamhet kan det vara svårt att nå upp till 100 mils tjänstekörning i den momspliktiga delen.

Det är också viktigt att säkerställa att leasingavtalet inte anses vara ett avbetalningsköp. Då blir det nämligen inget momsavdrag.

Läs mer i faktabanken.

Återlämna vara

Om bolaget ganska nyligen – före coronakrisen – ingått ett avtal om köp på avbetalning eller hyresavtal (leasing) kanske det kan vara idé att kontrollera om varan kan återlämnas.

Det viktigaste är att kontrollera villkoren i avtalet. Vilken återbetalning har köparen rätt till om denne vill frånträda avtalet? Återbetalning torde i normalfallet innebära att leverantören utfärdar en kreditfaktura med moms. Det blir alltså en reducerad ingående moms för kundföretaget. Om ingående moms tidigare dragits av ska alltså momsen, åtminstone delvis, återbetalas till Skatteverket.

Sälj eller belåna kundfordringar

För att få loss likvida medel kan kundfordringar säljas eller belånas. De som köper kundfordringar kallas ibland för factoringbolag och deras tjänster factoringtjänster. En factoringtjänst kan dock ha olika innebörd beroende av hur det aktuella avtalet är utformat.

Att sälja eller belåna en kundfordring är momsfritt. I vissa avtal kan det ingå att factoringbolagen även tillhandahåller momspliktiga tjänster utöver köpet av fordringen. Det kan vara administrativa tjänster och indrivningstjänster. Säljaren av kundfordringen betalar ofta för dessa tjänster genom det avdrag som görs från fordrans nominella värde.

För att den ingående momsen ska kunna dras av krävs att factoringbolaget utfärdar en faktura där momsen specificeras med belopp.

Hyr ut personal

Har företaget personal som – istället för att den korttidspermitteras eller sägs upp – kan hyras ut till något annat företag? Det kan vara ett bra sätt för att minska kostnaderna. Det kan också bidra till att verksamheten snabbare kan komma igång igen när coronakrisen börjar ebba ut.

Uthyrning av personal är en momspliktig tjänst. Det gäller även om personalen ska arbeta i en momsfri verksamhet hos köparen - till exempel vård- och omsorgsverksamhet.

All ersättning som företaget får att ställa personalen till annan köpares förfogande ingår i beskattningsunderlaget för moms. Det innebär att om ersättning består av bruttolön, arbetsgivaravgifter, traktamenten och arbetsredskap så ska moms tas ut med 25 % av detta.

Om den uthyrda personalen ska utföra bygg- och anläggningstjänster för ett byggföretag gäller omvänd betalningsskyldighet. Det innebär att det är köparen som redovisar momsen på hyran av personalen. Företaget som hyr ut personalen ska i det fallet inte ta ut moms på fakturan. Läs mer om omvänd byggmoms i faktabanken.

Sälj aktier och värdepapper

Att sälja aktier och andra värdepapper ger upphov till en momsfri intäkt. Om det finns kostnader kopplade specifikt till försäljningen är utgångspunkten att den ingående momsen inte får dras av.

Dotter- eller intressebolag

Om det är ett dotter- eller intressebolag som säljs är det väldigt svårt att få igenom ett avdrag för moms. Denna fråga har det skrivits spaltmeter om. I den här artikeln finns en sammanfattning av rättsläget idag.

Placerad överlikviditet

Skatteverkets uppfattning torde vara att avdrag för ingående moms inte medges – på de kostnader man har för detta.

Vår uppfattning är dock att det kan finnas situationer där avdrag för moms skulle kunna medges med stöd av rättsfall från EU-domstolen. Det torde då handla om att de pengar som placerats i aktier har sitt ursprung i den momspliktiga verksamheten och att de pengar som frigörs avses att användas för den fortsatta momspliktiga verksamheten. När orsaken till försäljningen är att få loss likvida medel till att kunna fortsätta verksamheten – coronakrisen till trots – torde det vara uppfyllt.

Värdepappershandel

Om bolagets köp och försäljning av aktier och andra värdepapper är omfattande kan den jämställas med värdepappershandel. En verksamhet som är momsbefriad och därför saknar rätt till avdrag för ingående moms.

 


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!