Standard för arbetsmiljöindikatorer

Många organisationer söker efter metoder för att förstå, redovisa och förbättra sitt systematiska arbete med arbetsmiljön. Arbetsmiljöindikatorer - Vägledning och exempel (SS 807500:2014) är en svensk standard som kan användas som stöd för utvärdering av arbetsmiljön.

     

den 25 juni 2015

Standarden är framtagen av en arbetsgrupp inom SIS, Swedish Standards Institute. En utvärdering av arbetsmiljöprestandan genomförs som en process bestående av val av arbetsmiljöindikator, insamling och analys av data, bedömning av information, rapportering och kommunikation samt regelbunden granskning och förbättring av processen.

Standarden ger ett utbud av tillämpbara arbetsmiljöindikatorer inom flera delområden och organisationer som arbetar i enlighet med OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 får ett utmärkt stöd i ledningsarbetet.

Standarden följer ledningsmodellen PDCA (planera, genomföra, följa upp, förbättra) men är inte avsedd att användas som kravstandard för certifiering.
Arbetsmiljöindikatorerna är inordnade under följande rubrikområden:

– Arbetsmiljöarbetets organisation
– Fysisk arbetsmiljö och skyddsutrustning
– Organisatorisk och social arbetsmiljö
– Säkerhetskultur
– Arbetsskador, tillbud och riskobservationer
– Frisktal/sjuktal

Läs mer: http://www.sis.se/ledningssystem/ledningssystem-f%C3%B6r-arbetsmilj%C3%B6/ss-8075002014


Källa: sis.se