Sommarjobbare – viktigt att tänka på

Under sommaren är det många arbetsgivare som anställer ungdomar. Det är viktigt att känna till att det ställs särskilda krav på arbetsmiljön när man anställer minderåriga, d v s personer under 18 år. Det gäller både vilka arbetsuppgifter de får arbeta med och hur länge de får arbeta, alltså arbetstidens längd.

     

den 2 juni 2015

Avtala om anställningsform

Ibland uppkommer frågan om vilken anställningsform som ska användas för sommarjobbare. Det finns ingen särskild anställningsform för ungdomar. De anställningsformer som finns i Iagen om anställningsskydd (LAS), som kan användas här, är semestervikariat, allmän visstidsanställning eller säsongsanställning.

Om företaget är bundet av kollektivavtal gäller de visstidsanställningar som finns i avtalet.

Särskilda arbetstider

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:03) finns särskilda regler för minderårigas arbete. Syftet med dessa regler är att förebygga att barn och ungdomar skadar sig i arbetet eller drabbas av ohälsa. Enligt föreskrifterna gäller olika regler för olika åldersgrupper.

Barn under 13 år får i princip inte arbeta alls. Vissa undantag finns för lättare arbete i familjens jordbruk och hobbyförsäljning av t ex majblommor. Det går också att få tillstånd från Arbetsmiljöverket för att jobba som artist.

Ungdomar mellan 13–14 år får arbeta högst 7 timmar per vecka och högst 35 timmar per vecka. Arbete är inte tillåtet mellan kl 20.00 och 06.00. Den minderårige ska få en dygnsvila på minst 14 timmar och veckovila på minst 36 timmar. Vidare gäller att arbetet ska vara enkelt och ofarligt samt att föräldrarna har gett sitt tillstånd till arbetet.

Äldre ungdomar, 16–17 år får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Arbete är inte heller tillåtet mellan kl 22.00 och kl 06.00 eller mellan kl 23.00 och kl 07.00. De ska även ha en dygnsvila på minst 12 timmar och en sammanhängande veckovila på minst 36 timmar per vecka.

Introduktion och riskbedömning

Arbetsgivaren ansvarar för att ungdomar får en ordentlig introduktion till arbetet. De ska få information om arbetsuppgifterna och vilka risker som eventuellt finns. För personer under 18 år ska arbetsgivaren även utse en handledare.

Information om arbetsuppgifterna och eventuella risker ska lämnas till både vårdnadshavaren och den minderårige. Det är då viktigt att även se till att den minderårige har förstått informationen.

Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen måste information lämnas till denne om vilka arbetsuppgifter som ska utföras av minderåriga. Uppgift måste också lämnas om var arbetet ska utföras.

Det finns vissa arbetsuppgifter som aldrig får utföras av ungdomar under 18 år. Vilka dessa är finns uppräknade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, t ex arbete på hög höjd.

Skatteavdrag för skolungdom

I vissa fall behöver arbetsgivaren inte dra någon skatt på lönen till skolungdomar eller studerande. För inkomståret 2015 behöver arbetsgivaren inte göra något skatteavdrag alls om den studerandes årsinkomst beräknas understiga 18 824 kr för hela året.

Med årsinkomst menas här lön, inklusive semesterersättning, och olika skattepliktiga förmåner.

Om arbetsgivaren är osäker på om han ska göra skatteavdrag eller inte kan han alltid be att den anställde lämnar en särskild uppgift om sin årsinkomst. För detta finns en särskild blankett från Skatteverket. I broschyren ”Sommar- och extrajobb” från Skatteverket (SKV 430 utgåva 13) finns ett intyg (SKV 434) som kan användas i detta fall.

Observera att gränsen 18 824 kr endast gäller ifråga om skyldigheten att göra skatteavdrag på ersättningarna. Gränsen för arbetsgivaravgifter respektive kontrolluppgift går vid 1 000 kr respektive 100 kr.