Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29)

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen).

     

den 7 september 2015

Ändringarna innebär i huvudsak att den nuvarande begränsningen för allmän visstidsanställning kompletteras med en ny regel. Den nya regeln innebär att en sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning i flera fall än i dag.

En allmän visstidsanställning omvandlas således automatiskt till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år.

Detta gäller inte bara om det sker inom en tidsram om fem kalenderår som i dag, utan även om det – oberoende av en sådan tidsram – sker under en period då tidsbegränsade anställningar enligt anställningsskyddslagen följt på varandra utan uppehåll eller med högst 180 dagars mellanrum. I en sådan kedja av tidsbegränsade anställningar kan allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning ingå som länkar, men endast sammanlagd tid i allmän visstidsanställning har betydelse för om en anställning övergår till en tillsvidareanställning.

Undantag görs för arbetstagare som har fyllt 67 år. På samma sätt som i dag blir det möjligt att i kollektivavtal komma överens om andra regler som är anpassade till förhållandena i olika branscher. Vidare föreslås att arbetstagare med tidsbegränsad anställning får rätt till preciserad information från arbetsgivaren om sådant som har betydelse för rätten till en tillsvidareanställning.

Promemorian har varit ute på remiss och 43 remissinstanser har gett sina synpunkter på förslaget. Synpunkterna från Svenskt Näringsliv och TCO redovisas i följande artiklar.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 maj 2016.

Läs mer

Ett utdrag ur Svenskt Näringslivs remissvar om skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Ett utdrag ur TCOs remissvar om skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar


Källa: http://www.regeringen.se/contentassets/f49acf3d02224f5eafaa4bee76a39c81/skarpta-atgarder-mot-missbruk-av-tidsbegransade-anstallningar-ds-201529