Skadestånd för otillåten kvittning

En montör på ett företag i Stockholm blev sjukskriven efter en arbetsskada. I anslutning härtill fick han inte lön och sjuklön som han skulle.

     

den 8 oktober 2015

Arbetsgivaren menade att man hållit inne pengarna då man hade krav på ersättning för försvunna verktyg.

Mannens fack drev ärendet om otillåten kvittning till Arbetsdomstolen. Företaget uteblev från förhandling både med facket och Arbetsdomstolen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Arbetsdomstolen har i en s.k. tredskodom beslutat att arbetsgivaren ska betala 25 000 kr i skadestånd till montören för otillåten kvittning, 20 000 kr för utebliven lön och sjuklön samt 30 000 kr för förhandlingsvägran.


Källa: http://www.byggnadsarbetaren.se/2015/09/test/