Semester vid föräldraledighet på deltid – hur funkar det?

Enligt semesterlagen är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa att alla anställda tar ut minst 20 dagars betald semester i ledighet varje år. Detta gäller även deltidsanställda och anställda med deltidsfrånvaro, exempelvis föräldraledighet.

     

den 20 augusti 2020 Mirja Lenes

Det finns inga lagregler för hur lönen ska beräknas i samband med föräldraledighet på deltid och uttag av semester. Värdet på semesterlönen (och semestertillägget) grundar sig på hur den anställde tjänade in semestern under intjänandeåret. Är man bunden av kollektivavtal kan det finnas regler i avtalet.

När den deltidsfrånvarande tar ut sin semester är det viktigt att säkerställa att värdet som betalas ut för semesterdagarna blir rätt. I exemplet nedan utgår vi från att den anställda arbetar fem dagar i veckan och därmed har en jämnt fördelad frånvaro.

Praktisk lönehantering vid semesteruttag – jämnt fördelad frånvaro

Vi har en anställd som är föräldraledig på 40 % under hela året. Året innan föräldraledigheten arbetade den anställda 100 % och tjänade in 25 betalda semesterdagar.

I verksamheten tillämpas semester i vanliga fall genom beräkning med sammalöneregeln. Den anställde har bibehållen månadslön och får utöver det sitt semestertillägg utbetalt i samband med uttag av semesterdagar.

Eftersom den anställda nu har en deltidsfrånvaro som inte är semestergrundande ska den anställdas semesterdagar beräknas med hjälp av procentregeln enligt semesterlagen.

Uttag av semester vid deltidsfrånvaro – procentregeln

Den anställda har i grunden en anställning på 100 % och en månadslön på 28 000 kr. Semesterlönen per dag för de 25 intjänade dagarna är 1 613 kr. Den anställda tar ut en semesterdag.

Här visar vi hur semesterlönen kan beräknas vid föräldraledighet på deltid i kombination med semesteruttag.

Exempel – lönehantering

Månadslön       28 000
Föräldraledighet 40%       - 11 200
Semesteravdrag*       - 773
Semesterlön per dag       1 613
Bruttolön       17 640

 

*28 000 - 11 200 x 4,6 % = 773 kr

Vid löneberedning enligt procentregeln är det viktigt att säkerställa att semesteravdraget görs på den anställdas månadslön efter frånvaroavdraget för föräldraledighet.

Uttag av semester vid deltidsfrånvaro – sammalöneregeln

Den anställda har i grunden en anställning på 100 % och en månadslön på 28 000 kr. Under intjänandeåret tjänades semesterdagarna in till ett värde av 100 % och nu arbetar den anställda 60 %.

Vid uttag av semester betalas ett semestertillägg på 0,8 % ut. När en anställd har deltidsfrånvaro måste även de 4,6 % av semesterlönen den anställda i vanliga fall får genom att bibehålla sin månadslön regleras.

Månadslön       28 000
Föräldraledighet 40 %       - 11 200
Semesteravdrag*       - 773
Semesterdaglön**       1 288
Semestertillägg***       224
Bruttolön       17 539

 

 *28 000- 11 200 x 4,6 % = 773 kr
** 28 000 x 4,6 % = 1 288 kr semesterdaglön
*** 28 000 x 0,8 % = 224 kr semestertillägg

Om vi endast betalar ut semestertillägget går den anställda miste om 515 kr intjänad semesterlön per dag (den differens som uppstår om vi endast betalar ut semestertillägget och inte fyller ut de 4,6 % som består av den bibehållna månadslönen eftersom semestern är intjänad till 100 % sysselsättningsgrad).

I Servicepaket Lön kan du läsa om vad man behöver tänka på om den anställdas ledighet är förlagd till hela dagar och medarbetaren tjänstgör mindre än fem dagar per vecka.


Få snabba svar på dina lönefrågor!

Få saker är så känsliga som lön – det bara måste bli rätt för alla inblandade parter! Visst vore det skönt att ha någon att bolla sina frågor med?

I Servicepaket Lön hjälper vi dig med frågor om arbets- och skatterätt, för en smidigare lönehantering. Välkommen till en enklare lönevardag! 

Jag vill prova paketet!