Sålt dotterbolag? - Begär återbetalning av momsen!

Vänta inte med att begära omprövning! Det finns en risk att avdragsrätten för moms på utgifter vid försäljning av dotterbolag - såsom vi känner den efter Sveaskogsdomen - snart är ett minne.

     

den 22 oktober 2018 Kristina Andreasson

Många företag har tidigare blivit nekade avdrag för moms på kostnader i samband med försäljning av aktier i dotterbolag. Det gäller momsen på utgifter för tjänster av konsulter och jurister med flera.

Den här artikeln riktar sig till de företag som med gällande rätt – Sveaskogsdomen i Skatteverkets tolkning – skulle ha rätt till avdrag, men ännu inte har begärt omprövning av sina momsdeklarationer.

Högsta förvaltningsdomstolen - Sveaskogsdomen

Våren 2017 kom den s.k. Sveaskogsdomen (HFD 2017 ref 20). Högsta förvaltningsdomstolens dom ritade om kartan – i Sverige – för ett moderbolags rätt till avdrag för moms i samband med en dotterbolagsförsäljning. Det förutsatte bland annat att försäljningen var ett led i en omstrukturering med syfte att effektivisera och frigöra kapital till en kvarvarande momsskyldig verksamhet.

I korthet kan sägas att domstolen ansåg att utgifterna vid en försäljning av dotterbolagsaktier normalt är allmänna omkostnader – eftersom de inte kan övervältras till köparen av aktierna. Momsen blev därmed avdragsgill för moderbolag som bedriver momsskyldig verksamhet.

EU-domstolens domar har högsta rang

Moms är dock ett rättsområde som i hög grad styrs av praxis från EU-domstolens domar. EU-domstolens domar gäller alltså före svensk rättspraxis – om samma fråga har avgjorts av båda instanserna. 

EU-domstolen avgjorde år 2010 den s.k. SKF-domen. Det var ett svenskt fall som efter EU-domstolens avgörande även avgjordes av HFD (RÅ 2010 ref 56). I korthet kan domen sägas innebära att momsen på utgifter som kan anses ha en direkt koppling till försäljning av dotterbolagsaktier inte blir avdragsgill.

HFD och EU-domstolen är de högsta rättsinstanserna vi har på skatteområdet. De kan per definition inte ha dömt fel. 

Ny dom från EU-domstolen på G

Den 9 september 2018 kom generaladvokaten med sitt förslag till avgörande i mål C-502/17, C&D Foods.

Bolaget avsåg att sälja dotterbolagsaktier och hade förberedande utgifter för detta. Enligt generaladvokaten är utgifterna – trots att någon försäljning aldrig kom att genomföras – direkt kopplade till den avsedda försäljningen.

Den direkta kopplingen ska – enligt generaladvokaten – framkomma genom att vinsten från aktieförsäljningen skulle påverkats av kostnaderna. Med det resonemanget saknar det betydelse om utgiften har kunnat övervältras på köparen av aktierna eller inte.

Det är inte alltid som EU-domstolen följer generaladvokatens förslag till dom. Det finns dock en risk att domstolen gör det. I sådant fall kommer den svenska kartan för avdragsrätt för moms i samband med dotterbolagsförsäljningar – åter igen behöva ritas om. Det torde innebära en tillbakagång till läget efter SKF-domen – normalt inget avdrag för moms.

Vårt tips!

Än så länge går Skatteverket på den tolkning de gjort i ställningstagandet från den 19 december 2017 (dnr 202 377722-17/111).

Det bästa tips vi kan ge till företag som har sålt dotterbolagsaktier och haft utgifter med moms – som de ännu ej gjort avdrag för – är därför att inte vänta med att begära omprövning.

Vad som krävs, enligt Skatteverket, finns att läsa i sammandrag i vår faktabanksartikel Avdragsrätt – försäljning av bolag i Servicepaket Moms. Saknar du abonnemang? Då kan du prova paketet gratis här.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!