Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) återremitterade ett förslag om nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Efter en första remissomgång ansåg myndigheten att det krävdes en ny remissomgång. Remisstiden gick ut den 20 april.

     

den 19 maj 2015

Lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG) föreskriver att den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport.

Det finns ca 4 400 verksamheter som omfattas av föreskrifterna om säkerhetsrådgivare och som har utsett en rådgivare för verksamheten. I juni 2014 fanns ca 680 examinerade säkerhetsrådgivare. Av dessa var drygt 500 registrerade som säkerhetsrådgivare för en eller flera verksamheter.

Anledningen till ändringarna är att nuvarande föreskrift hänvisar till myndigheter och organisationer som inte längre är verksamma eller vars uppgifter tagits över av andra myndigheter och organisationer. Vidare är föreskrifterna inte anpassade till de regeländringar som skett i ADR och RID (bestämmelser för landtransport av farligt gods) avseende säkerhetsrådgivare.

MSB anser att ändringarna i det nya förslaget till föreskrifter inte kommer påverka berörda verksamheter på ett negativt sätt. De kostnader som kan uppkomma hör samman med behov av intern information och revidering av rutiner och kvalitetssystem.


Källa: MSB