Riskfaktorer för psykisk ohälsa i arbetslivet

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE, har publicerat en kunskapsöversikt om psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro.

     

den 24 augusti 2015

Rapporten visar att det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Någon klar definition av begreppet psykisk ohälsa finns inte, trots att det används frekvent i både Sverige och internationellt.

Var gränsen mellan vardagens påfrestningar och en psykisk sjukdom är ofta flytande. Common Mental Disorder, CMD, är ett vanligt begrepp som används i internationell vetenskaplig litteratur. Begreppet omfattar diagnoserna depression, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, specifika fobier, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom. Cirka 90 procent av alla som sjukskrivs i Sverige för en psykisk sjukdom har CMD.

Riskfaktorer i arbetslivet är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning samt rollkonflikter. Studien visar att god kontroll och rättvisa ger minskad risk för ohälsa. Det vetenskapliga underlaget för vilken åtgärd som är mest effektiv vid återgång i arbete efter en sjukskrivning är svagt. Översikten visar dock vikten av att arbetsplatsen är involverad för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete på ett bra sätt.

Läs mer: Rapporten kan laddas ner här.