Riksdagen sa nej till alla förslag inom området arbetsrätt

När riksdagen torsdag 12 mars 2015 behandlade arbetsmarknadsutskottets olika förslag inom området arbetsrätt blev det generellt avslag.

     

den 20 maj 2015

Riksdagen sa nej till förslagen, vilka bland annat handlar om anställningsformer, arbetstidsfrågor, turordning, företrädesrätt till återanställning samt utstationering av arbetskraft.

Bland förslagen märks t ex Vänsterpartiet föreslog att anställningsformen allmän visstid skulle slopas. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog att man borde begränsa möjligheten att stapla olika former av visstidsanställningar på varandra innan anställningen blir fast. EU-kommissionen har gett Sverige återkommande kritik i denna fråga. Men riksdagen sa nej eftersom regeringen håller på att ta fram en lagstiftning där förslag väntas senare i år.

Riksdagen sa även nej till alliansförslaget att förlänga provanställningstiden från sex till tolv månader. Man sa också nej till stärkt rätt till heltid eftersom man anser att frågan i första hand ska lösas av arbetsmarknadens parter genom förhandlingar och kollektivavtal.

Riksdagen anser sammanfattningsvis att de nuvarande arbetsrättsreglerna, ihop med den så kallade svenska modellen - där arbetsmarknadens parter i stor utsträckning själva kommer överens om arbetsmarknadens spelregler, är något som fungerar. Det ger förutsägbarhet och trygghet på arbetsmarknaden. Därför behöver inte reglerna om arbetsrätt ändras.

Samtidigt konstaterar riksdagen att vissa arbetsrättsliga lagar har försvagats under senare år. Vissa områden kan därför behöva stärkas upp framöver. Riksdagen räknar med att regeringen är uppmärksam på om vissa grupper på arbetsmarknaden får ökad otrygghet.


Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201AU4&doctype=bet#/tab=decision