Riksåklagaren vill pröva Krokom-dom

I det så kallade Krokom-fallet vill åklagaren att Högsta domstolen ska ta upp fallet för en sista prövning. Ärendet handlar om socialsekreteraren Lars Persson i Krokom som efter en tids mobbning av sina chefer blev djupt deprimerad och till sist begick självmord.

     

den 19 maj 2015

De åtalade cheferna blev i februari 2014 dömda av tingsrätten i Östersund till villkorlig dom och dagsböter. Domen överklagades och de dömda cheferna friades av hovrätten för Nedre Norrland.

Fallet är unikt och enligt Riksåklagaren finns det prejudikatintressen att pröva var gränserna går när det gäller ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön. I första hand yrkar nu Riksåklagaren att de friade cheferna ska fällas för grovt vållande till annans död och i andra hand för grovt brott genom vållande till sjukdom. I tredje hand yrkas vållande till annans död, normal grad. Straffet bör bli villkorlig dom med kraftiga böter. Besked i frågan om prövning kan ta upp till ett halvt år.

Fallet följs med intresse av många inte minst på grund av att mobbning i arbetslivet är vanligt förekommande. Statistiska centralbyrån sammanställer varje år statistik från Arbetsmiljöverket om anmälda arbetsskador.

Där framgår att nästan tio procent av de nästan sex miljoner svenskar som finns i arbetslivet uppger att de drabbats av eller har känt sig mobbade på arbetsplatsen. Mobbning är upprepade, systematiska negativa, fientliga och oetiska handlingar över tid, där en av parterna hamnar i underläge gentemot den andra parten eller gruppen.

Chefer har ett särskilt ansvar för att förebygga mobbning och trakasserier. Föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) pekar i första hand på brister i de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen som en grundorsak till kränkningar och mobbning.


Källa: Tidningen Arbetsliv