Arbetsgivare – missa inte rehabiliteringsstödet!

Alla arbetsgivare har ett omfattande ansvar för personalens hälsa, men ibland kan det vara svårt att veta vad som krävs i den enskilda situationen. Genom att söka bidrag för arbetsplatsnära stöd kan arbetsgivare få ekonomisk hjälp för detta med upp till 7 000 kronor per stödinsats.

     

den 9 maj 2015

Att anställda blir så pass dåliga att sjukskrivning blir nödvändigt är givetvis något som man vill undvika i största möjliga mån. Arbetsgivare ansvarar för insatser som hjälper sjukskrivna att komma tillbaka till jobbet och åtgärder som syftar till att undvika en sjukskrivning från första början. Att arbeta för att både minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är alltså viktigt.

Sedan 2014 kan arbetsgivare få hjälp i detta arbete i form av ett bidrag för arbetsplatsnära stöd som utbetalas av Försäkringskassan. Med arbetsplatsnära stöd menas en utredande insats som handlar om att ta reda på vilket stöd den anställde behöver. Utredningen måste utföras av en godkänd företagshälsovård eller liknande.

För 2016 är det totala bidragsbeloppet 100 miljoner kronor och till och med september har Försäkringskassan bara betalat ut 40 miljoner kronor. Så här finns fortfarande pengar att söka.

Försäkringskassan administrerar stödet och det ska täcka hälften av kostnaderna för en utredning, men som mest kan arbetsgivaren få 7 000 kronor per stödinsats. Efter ansökan hos Försäkringskassan betalas pengarna ut direkt till dig som arbetsgivare.

Stödet kan användas till alla anställda vid till exempel:

  • Signaler om ohälsa hos anställda.
  • Upprepade korta sjukdomsfall.
  • Om arbetsförmågan är oklar i förhållande till den anställdes arbetsuppgifter.
  • När det finns risk för att det blir svårt för den anställde att börja arbeta igen.
  • Vid risk för långvarig sjukskrivning.

Stödet kan inte gå till någon medicinsk eller annan behandling utan ska vara en utredande insats. Det kan innebära en bedömning av den anställdes funktion i förhållande till arbetsuppgifter, kartläggning av hinder, resurser och eventuellt behov av arbetshjälpmedel eller anpassningar av arbetstid och mycket mer.

Den som utför en arbetsplatsnära stödinsats ska ha kunskap om den aktuella arbetsplatsen och föra en dialog med både chef och anställd om fortsatta insatser.

Senast den 1 februari 2017 ska ansökan för insatser som utförts under 2016 ha inkommit till Försäkringskassan.