Psykisk ohälsa - mer än en arbetsmiljöfråga

Psykisk ohälsa - mer än en arbetsmiljöfråga heter en ny rapport från Svensk Näringsliv.

     

den 25 maj 2015

Rapporten är den andra i en serie fördjupningsrapporter som följer på Svenskt Näringslivs initiativ ”Förändring – för en ännu bättre arbetsmiljö” som presenterades försommaren 2014.

Den första fördjupningsrapporten handlar om dödsolyckor i arbetslivet. Svensk Näringsliv vill med den nya rapporten framför allt lyfta fram ansvarsfrågan som de menar kommer i skymundan. Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa?

Psykiska diagnoser är idag den vanligaste orsakerna till sjukskrivningar och de grupper som rapporterar mest psykisk ohälsa är unga och kvinnor. De flesta sjukskrivna är anställda i offentlig sektor i vård-, skola och omsorgsyrken.

Sjukskrivningsperioderna vid psykisk ohälsa är långa och ju längre en person varit sjukskriven desto svårare är det att komma tillbaka i arbete. Bland orsakerna till psykisk ohälsa lyfter rapporten fram arbetsmiljön, medikaliseringen (en process där sociala och psykosociala problem kläds i medicinska termer), ändrade levnadsmönster, motion och teknisk utveckling.

Sammanfattningsvis vill författarna till rapporten bredda diskussionen om psykisk ohälsa genom att fler perspektiv lyfts fram. Följande punkter är viktiga i samtalen om psykisk ohälsa:

– Psykisk ohälsa är en samhällsfråga där många aktörer behöver ta ansvar. Flera orsaker till psykisk ohälsa finns alltså utanför arbetsplatsen och bortom arbetsgivarens påverkan.

– Tydliggör och lyft fram medarbetarens eget ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö, något som redan finns reglerat i arbetsmiljölagens 3 kap 4§.

– Öka medvetenheten och kunskapen hos arbetsgivarna om både fördelarna i ett proaktivt psykosocialt arbetsmiljöarbete och vilket ansvar man har.

Svensk Näringsliv har tidigare riktat kritik mot Arbetsmiljöverkets förslag till ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, som planeras träda i kraft till hösten.

Organisationen menar att område är direkt olämpligt att detaljreglera i föreskriftsform på grund av svåra gränsdragningar dels mellan arbetsliv och privatliv, dels mellan orsak och verkan. Den reglering av området som redan finns idag är tillräcklig.

Läs mer: Rapporten kan laddas ner här


Källa: Svenskt Näringsliv