Privattipset

     

den 7 januari 2016

* Förslag om amorteringskrav till Lagrådet

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag till krav på amortering av nya bolån. Förslaget innebär i huvudsak att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förslås få meddela föreskrifter om amorteringskravet.

– Genom förslaget får Finansinspektionen det mandat som krävs för att föreslå och implementera amorteringskravet. Den ökande skuldsättningen hos hushållen medför risker, framförallt för den makroekonomiska stabiliteten. Amorteringskravet är ett nödvändigt verktyg för att få en sund amorteringskultur och minska risken för finansiell oro, säger Per Bolund.

I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Förslaget innebär i korthet att kreditinstitut som lämnar bolån till enskilda personer ska tillämpa villkor som i fråga om återbetalning är förenliga med en sund amorteringskultur och inte bidrar till alltför hög skuldsättning hos hushållen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om amorteringskravet.

För att minimera risken att nyproduktion av bostäder minskar, bör krediter som lämnas för förvärv av en nyproducerad bostad kunna undantas från amorteringskravet. Undantag från amorteringskravet bör även kunna beviljas, dels genom att vissa särskilda skäl föreligger (t.ex. närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa), dels att undantaget ligger inom ramen för god kreditgivningssed. Enbart nya bolån ska omfattas av amorteringskravet.

Lagändringarna föreslås träda ikraft 1 maj 2016.

www.Regeringen.se

* Kan vi jobba tills vi blir 75?

En rapport från IFAU visar att arbetskraftsdeltagandet och folkhälsan utvecklats mycket olika bland äldre i Sverige sedan början av 1960-talet. Sedan år 2000 har dock sysselsättningen bland de äldre ökat avsevärt. För män i åldersgruppen 60 – 64 år är den åter tillbaka till den nivå som gällde i mitten av 1970-talet. Vi visar också att det, om man bara beaktar hälsan, finns en stor potential för ökad sysselsättning framför allt i åldersgruppen som är äldre än 65 år. Friska äldre borde kunna jobba längre – uppåt 75 år. Äldres hälsa är så pass mycket bättre att de borde kunna arbeta längre. Sysselsättningen bland äldre har ökat kraftigt de senaste 25 åren, men hälsan har förbättrats ännu mer, är slutsatsen i en rapport från IFAU.

– Hälsan är naturligtvis inte det enda som påverkar de äldres arbetsutbud. Arbetsmiljön och trygghetssystemens utformning spelar troligtvis också in, säger Mårten Palme.

Rapporten ”Kan vi jobba tills vi blir 75?” har tagits fram på uppdrag av IFAU, som är institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2015/r-2015-24-Kan-vi-jobba-tills-vi-blir-75.pdf