Prisbasbeloppet för år 2016

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2016 beräknats till 44 300 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2016 är 200 kronor lägre än prisbasbeloppet för år 2015.

     

den 9 augusti 2015

Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbeloppet som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng.

Det förhöjda prisbasbeloppet ska beräknas på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet, men med skillnaden att bastalet är 37 144. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2016 har beräknats till 45 200 kronor (37 144 * 1,2174 = 45 200) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en sänkning med 200 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2015.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.


Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Behallare-for-Press/392606/