Almedalen – Skatten på personaloptioner – ett hinder för tillväxtföretag

På ett seminarium anordnat av intresseorganisationen Företagarna diskuterades problemen som många företagare upplever med dagens regler om beskattning av personaloptioner.

     

den 1 juli 2015

Systemet med personaloptioner fungerar oftast så att nyckelpersoner tilldelas optioner som innebär att de i framtiden kan utnyttja rätten att köpa aktier i företaget till ett visst bestämt pris. När den anställde sedan utnyttjar denna rätt uppkommer i många fall en stor skattekostnad både för företaget och den anställde.

Anledningen är att den anställde beskattas – för skillnaden mellan marknadsvärdet på aktierna vid förvärvstidpunkten och det belopp den anställde betalat – som inkomst av tjänst. Arbetsgivaren får avdrag för det belopp som den anställde beskattas för som en lönekostnad. Arbetsgivaravgifter tas ut och är avdragsgilla. Dessa skattekonsekvenser uppstår oavsett om den anställde omedelbart säljer aktierna eller behåller dem.

I Sverige startas varje år många nya små företag av idérika entreprenörer. Utöver behov av kapital och investerare är behovet stort av att kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Det är särskilt viktigt i branscher – t ex inom IT och medicin – där det annars är ett enkelt val att låta företaget växa utanför Sveriges gränser. Utan gynnsamma skatteregler för bl a personaloptioner blir det svårt för många av dessa företag att växa i Sverige.

En utredning om beskattning av bl a personaloptioner ska lägga fram förslag under våren 2016.

Under seminariet presenterade en skatteexpert en idé till tänkbara regler. Förslaget innebär att en arbetsgivare ska kunna ge ut s k personalaktier till nyckelpersoner i företaget. De anställda ska inte beskattas för denna förmån. Arbetsgivaren ska då inte heller behöva betala några arbetsgivaravgifter på värdet av aktierna – å andra sidan medges arbetsgivaren inget avdrag.

Om den anställde mer eller mindre direkt säljer aktierna med vinst ska denna beskattas som inkomst av tjänst och då utgår arbetsgivaravgifter precis som idag. Arbetsgivaren får avdrag för löneförmånen och arbetsgivaravgifterna. Ju längre den anställde behåller personalaktierna kommer en allt mindre del av vinsten vid en försäljning att beskattas som inkomst av tjänst utan istället sker beskattning i inkomstslaget kapital. Några konkreta tidsgränser diskuterades inte.

Förslaget behöver även kompletteras med regler som motverkar skatteplanering, t ex att överlåta aktierna till eget bolag.

Idéen mottogs positivt av Skatteutskottets ordförande som också deltog i debatten.