Personalliggare införs i byggbranschen från den 1 januari 2016

Den som bedriver verksamhet inom restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare sedan tidigare. Från den 1 januari 2016 ska även företag i byggbranschen föra sådan personalliggare.

     

den 7 september 2015

Sveriges Byggindustrier är positiva till förslaget om elektronisk personalliggare och oanmälda kontrollbesök från Skatteverket. Det framgår av bransch- och arbetsgivarorganisationens remissvar.

- Lagstiftningen är efterfrågad och kommer att göra en skillnad för den sunda konkurrensen, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Bestämmelserna i sammanfattning

Om du är byggherre ska du enligt huvudregeln

 • anmäla dig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamhet påbörjas på en byggarbetsplats
 • underrätta Skatteverket om en uppgift, som ligger till grund för registrering, ändras
 • tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen och
 • hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen.


Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning så att personalliggare kan föras ska

 • föra en elektronisk personalliggare
 • hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen
 • hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren på byggarbetsplatsen och
 • bevara uppgifterna i personalliggaren


Bestämmelserna om personalliggare i byggbranschen innebär inte någon ändring av bestämmelserna om vilka uppgifter som ska föras in i en personalliggare jämfört med övriga branscher. Personalliggaren ska innehålla uppgifter om

 • näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer
 • namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten samt
 • tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas


Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska inte antecknas i personalliggaren.


Källa: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341341.html