Personalliggare även för bilverkstäder?

Skatteverket föreslår att personalliggare införs för bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.

     

den 29 oktober 2015

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att införa systemet med personalliggare i fler verksamheter. Skatteverkets förslag har nu lämnats till Finansdepartementet.

De verksamheter där Skatteverket anser att personalliggare vore ett effektivt verktyg för att motverka svartarbete är bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård. Skatteverket har gjort bedömningen att svartarbetet skulle minska med minst 600 miljoner kr om personalliggare införs inom dessa områden.

Exempel på andra branscher som Skatteverket utrett är bärplockning, transportsektorn och lokalvård. Här menar dock Skatteverket att personalliggare enligt dagens modell inte skulle fungera effektivt, framför allt för att verksamheten inte bedrivs på en avgränsbar fysisk plats. Med bättre tekniska hjälpmedel och ändringar i regelverket skulle det kunna bli aktuellt med personalliggare även i dessa branscher i framtiden.

Skatteverket föreslår också i skrivelsen till regeringen att det nuvarande regelverket för personalliggare ses över, bland annat när det gäller vilka personer som ska tas upp i liggaren.

Enligt nuvarande lagstiftning ska den som bedriver verksamhet inom restaurang-, frisör- eller tvätteriområdena föra personalliggare. Det innebär att man för in i personalliggaren vilka personer som är verksamma i lokalen och under vilka tider de är det. Från 1 januari 2016 gäller detta även den som bedriver verksamhet i byggbranschen.