Personalhandbok – en del i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet

Ibland råder delade meningar om nyttan med en personalhandbok. Tveklöst har argumenten för en personalhandbok blivit större sedan föreskrifterna om det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet har trätt i kraft. Tveklöst är också att en personalhandbok är lönsam, vilket borde innebära att alla företag skulle ha en.

     

den 3 januari 2018

Ett företag måste, som samhället i stort, ha regler om förhållningssätt i olika situationer och händelser. Det kan gälla kontakter med pressen, samarbetspartners, kunder, leverantörer och inte minst sin egen personal. Ett företag utan strategi och riktlinjer upplevs som osäkert och oseriöst. Att få olika besked beroende på vem man pratar med är inget som stärker ett företags image.

Samma sak gäller i fråga om företagets förhållningssätt gentemot sina medarbetare. Ett företag utan personalpolicy, det vill säga en strategi och riktlinjer för hur man ska förhålla sig gentemot personalen, skapar dåligt klimat och omotiverad personal. Utan någon avancerad kalkyl kan man räkna ut att detta skapar sämre ekonomi i företaget.

Bra för arbetsmiljöarbetet
Särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En av anledningarna till Arbetsmiljöverket tog fram dessa föreskrifter är att sjukfrånvaron, särskilt den som beror på psykisk ohälsa, har ökat de senaste åren. Orsakerna är bland annat stress, dåligt ledarskap, obalans mellan krav och resurser och en allmän trend i samhället där man alltid ska vara ”uppkopplad” och nåbar.

En god arbetsmiljö är ingen slump utan måste byggas in i organisationen och konkretiseras i policyer, mål, styrdokument, regler och rutiner. Föreskrifterna innebär att det ska finnas mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska visa vägen och stödja insatser, som inte enbart handlar om att förebygga risker, utan som även bidrar till goda förhållanden och friska arbetsplatser.

Naturligtvis har även varje enskild person ett ansvar. Hur man lever sitt liv utanför arbetsplatsen påverkar givetvis också hälsan och välbefinnandet.

Implementering som lönar sig
Att ta fram en medarbetarguide kräver initialt relativt mycket resurser från arbetsgivaren. Den tvingar arbetsgivaren att ta ställning till många frågor kring personalen, till exempel i fråga om riktlinjer kring kompetensutveckling, förmåner och ledigheter. Arbetet lönar sig dock eftersom det blir en enhetlig hantering av dessa frågor.

Chefer och medarbetare som vet vad som gäller leder till att beslut kan tas utan diskussioner och tidsspillan. Enbart tiden som sparas in där medarbetarna själva kan få fram svaren på sina frågor utan att behöva fråga sin chef är lätt att räkna fram. Att företaget har fastställda riktlinjer skapar också arbetsro och ett förtroende för företagets ledning. Detta är även en konkurrensfördel när man ska rekrytera personal. En god personalpolitik och ett gott ledarskap är alltid lönsamt i längden.

Läs om Tholin & Larssons webbaserade personalhandbok här