Osäker på avdraget? – Gör ett öppet yrkande

Om man står inför en svårbedömd fråga eller är tveksam till om Skatteverket delar den uppfattning man själv har, är det lämpligt att lämna ett öppet yrkande i samband med att deklarationen lämnas in. Vad innebär då ett öppet yrkande? Hur utförlig behöver man vara och hur bör det lämnas in?

     

den 15 januari 2018 Kristina Andreasson

Själva vitsen med att göra ett öppet yrkande i samband med t ex ett avdrag är att undvika skattetillägg om det visar sig att avdraget är felaktigt. Enkelt uttryckt anses en skattetilläggsgrundande oriktig uppgift inte ha lämnats om man samtidigt har beskrivit de relevanta faktiska omständigheterna så att Skatteverket ska kunna fatta ett riktigt beskattningsbeslut – eller i vart fall ha väckt Skatteverkets utredningsskyldighet.

Skatteverkets utredningsskyldighet

Ett öppet yrkande skulle kunna vara kortfattat och lämnas under ”Övriga upplysningar” på en momsdeklarationsblankett. I dessa fall blir ju möjligheten att lämna samtliga relevanta faktiska omständigheter begränsade. Däremot bör man vara mycket tydlig med att ange vad man är osäker eller tveksam kring. Detta för att väcka Skatteverkets utredningsskyldighet, dvs att det finns skäl för Skatteverket att misstänka att avdraget är felaktigt. Man får inte ge sken av att ha lämnat en fullständig redogörelse.

Separat och fullständig skrivelse är bäst

Av denna anledning bör därför en separat fullständig skrivelse skickas in till Skatteverket i samband med att deklarationen skickas in. För säkerhets skull bör man även ange på deklarationsblanketten att en separat bilaga skickas in som förklaring till de lämnade deklarationsuppgifterna. Skrivelsen bör även inkludera om avdragsbeloppets storlek. Har samma typ av avdrag gjorts under fler redovisningsperioder bör perioderna anges.

Verksamhetsöverlåtelser är typfall då öppet yrkande bör lämnas

Vi på T&L som arbetar med momsfrågor rekommenderar regelmässigt våra kunder att yrka öppet när det gäller fall kring verksamhetsöverlåtelser. Moms ska inte debiteras när tillgångar säljs i samband med en överlåtelse av en verksamhet eller del av verksamhet. För köparen är felaktigt debiterad moms aldrig avdragsgill. Ofta handlar dessa transaktioner om stora belopp och det är onödigt att riskera skattetillägg med 20 procent.

Å andra sidan ansvarar säljaren för att moms tas ut när avyttringarna inte kvalificeras som överlåtelse av verksamhet. Det gäller alltså att hamna rätt och risken ligger hos köparen när moms har debiterats och på säljaren när moms inte har debiterats. Den som står risken för felet blir den som bör överväga att göra ett öppet yrkande.

SE OCKSÅ: Prova ett av våra Servicepaket gratis 

Utelämnade relevanta omständigheter – oriktig uppgift

Ett rent hypotetiskt fall i sammanhanget skulle kunna vara följande: Ett företag anger i en separat skrivelse att det ovanligt höga beloppet för ingående moms avser inköp av ett varulager från ett annat företag på vilket momsen uppgått till 500 000 kronor samt bifogar kopia på fakturan. Om företaget i nära anslutning till detta även har övertagit säljarens hyresavtal till en lagerlokal och kundregister - utan att ange detta – föreligger enligt vår bedömning en oriktig uppgift. Företaget har utelämnat relevanta uppgifter och skulle därför kunna nekas avdrag och påföras skattetillägg. Vi uppfattar inte heller att företagets upplysning anses väcka Skatteverkets utredningsskyldighet.

Felaktigt yrkande men ingen oriktig uppgift

Om företaget i skrivelsen även angivit att man också övertagit säljarens lokal och kundregister men bedömt att överlåtelse av hela verksamheten inte har skett då säljaren fortsatt sin verksamhet med ett annat sortiment, har företaget enligt vår uppfattning inte lämnat en oriktig uppgift. Företaget har missuppfattat skatteregeln, borde efter vidare utredning nekas avdraget men i vart fall inte kunna påföras något skattetillägg.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!