Ökningen av hushållsavfallet fortsätter

Den totala mängden hushållsavfall ökade med 2 procent 2014 jämfört med 2013.

     

den 24 augusti 2015

Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg hushållsavfall 2014 att jämföra med 461 kg 2013. 35,6 procent av hushållsavfallet går till materialåtervinning vilket är en ökning med 10 procent. Biologisk återvinning ökade med 5 procent. 2014 behandlades 16,4 procent av hushållsavfallet genom biologisk återvinning. När det gäller energiåtervinningen gick den med 4 procent och utgjorde 47,3 procent av allt hushållsavfall.

Sammanfattningsvis rör vi oss uppåt i den så kallade avfallstrappan vilket är i linje med målsättningen. Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" anger en hierarki för i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål och är en grundsten i den svenska avfallslagstiftningen.

Avfallshierarkins prioritetsordning är:

  1. förebyggande av avfall,
  2. återanvändning,
  3. materialåtervinning,
  4. annan återvinning (till exempel energiåtervinning),
  5. deponi.

 

Källa: Avfall Sverige