Nya regler för offentlig upphandling med krav på lön, semester och arbetstid

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal överlämnade den 1 september 2015 sitt delbetänkande Upphandling och villkor enligt kollektivavtal SOU 2015:78 till regeringen.

     

den 8 oktober 2015

Utredningen har haft i uppdrag att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de nya kommande upphandlingslagarna och lämna förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas. Utredningen föreslår bland annat att upphandlande myndigheter ska kräva att arbete som utförs i offentlig upphandling ska utföras med skäliga anställningsvillkor. Förslaget innebär att upphandlande myndigheter ska ange lön, semester och arbetstid som villkor i kontrakt i offentlig upphandling.

Offentlig upphandling av varor och tjänster är en jättemarknad. Omfattningen ligger på mellan 600 och 900 miljarder kronor per år.

- Utredningens syfte har varit att jämka ihop EU:s upphandlingslagstiftning med den svenska arbetsmarknadsmodellen. Uppgiften har visat sig vara svår, men inte omöjlig, säger professor Niklas Bruun som har lett utredningen.

En ny statlig Upphandlingsmyndighet bildades med start 1 september 2015. Upphandlingsmyndigheten är en myndighet vars övergripande mål är att stödja, förvalta och utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Regeringen har beslutat utse Ann-Christin Nykvist som vikarierande generaldirektör och hon tillrädder tjänsten i samband med att verksamheten startade den 1 september 2015.

Ann-Christin Nykvist har varit generaldirektör för Statens tjänstepensionsverk sedan 2007. Mellan 2002-2006 var hon jordbruksminister och dessförinnan generaldirektför för Konkurrensverket mellan 1999-2002. Ann-Christin har även arbetat som statssekreterare i Kulturdepartementet och Civildepartementet.

Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, säger dock i en kommentar att:

– Förslaget innebär statlig inblandning i lönesättningen. Därmed går det stick i stäv med den svenska modellen. Det finns också en uppenbar risk för att många företag kommer att anse sig tvungna att avstå från att delta i upphandlingar.

Dessutom är delar av förslaget med stor sannolikhet oförenliga med EU-rätten, menar Gellner. Detta gäller den föreslagna möjligheten att missgynna svenska företag i förhållande till utländska företag som utstationerar arbetskraft till Sverige.

– Det enda egentliga syftet med förslaget är att tillgodose fackliga krav. Nackdelarna är så stora att det bör stoppas i papperskorgen, säger Lars Gellner.

– Utredningsförslaget kommer att leda till krångligare upphandling och ökade kostnader, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. Det kommer drabba de seriösa företagen, de som vill göra rätt.

- Det är bra att det blir tydligt att stat och kommun får och ska ställa denna typ av krav. Man ska inte kunna vinna offentliga upphandlingar genom att konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef för TCO och expert i utredningen, i en kommentar.

- LOs uppfattning är att förslaget inte uppfyller EU-direktivets krav. Vår linje är att en skyldighet att ställa arbetsrättsliga krav ska finnas i alla branscher och gälla alla villkor i de tillämpliga centrala kollektivavtalen. Dessutom ska nivån på villkoren vara den som tillämpas på orten där arbetet utförs och inte på miniminivå som föreslås. När det gäller arbetstagare som är utstationerade kommer nivåerna i praktiken att bli lägre. Detta är en olycklig konsekvens av Laval-domen men det är av yttersta vikt att utstationeringsdirektivets rättsverkningar begränsas till det avsedda området och inte får spridningseffekter på andra områden säger juristen Sofie Rehnström på LO-bloggen.

De nya reglerna väntas bli införda i svensk lag som träder i kraft i april 2016 eftersom EU-direktiven ska vara genomförda senast 18 april 2016.


Källa: http://www.regeringen.se/contentassets/44459a92cbc34b9fa9ffc8ecbe049f3f/upphandling-och-villkor-enligt-kollektivavtal-sou-201578