De nya arbetsmiljöreglerna – en sammanfattning

Har du inte kommit igång med arbetsmiljöarbetet enligt de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö? Lugn, här kommer en sammanfattning på vad du som arbetsgivare måste göra.

     

den 5 september 2016

Enligt föreskrifterna ska en arbetsgivare arbeta förebyggande mot ohälsa och skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att minska ohälsa och stress i arbetslivet.

Reglerna gäller sedan den 31 mars i år och gäller för alla; arbetsgivare, anställda och inhyrd personal.

Vad menas med organisatorisk och social arbetsmiljö?

Organisatorisk arbetsmiljö handlar till exempel om vilka krav som ställs på de anställda, vilka resurser och befogenheter de har samt kommunikation och ledning i företaget.

Social arbetsmiljö handlar om socialt samspel på arbetsplatsen, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Inom vilka områden?

Arbetsgivaren ska arbeta med de nya reglerna inom tre olika områden:

Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som de anställda har blivit tilldelade inte leder till en ohälsosam arbetsbelastning. Man ska se till att det inte blir en långvarig obalans mellan krav och resurser.

För att motverka en alltför hög arbetsbelastning kan arbetsgivaren exempelvis minska arbetsmängden, tydliggöra arbetsuppgifterna eller ge stöd och feedback.

Arbetstider

Arbetstidens förläggning får inte leda till ohälsa. För arbetsgivare gäller det att till exempel kontrollera övertidsuttaget och se till att alltför långa arbetspass undviks. Anställda som ständigt är uppkopplade mot arbetet är en annan riskfaktor, och något som arbetsgivaren behöver hålla koll på.

Dessa regler kompletterar arbetstidslagen där det finns gränser om hur mycket man får arbeta, till exempel övertids- och mertidsgränser.

Kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska tydliggöra att kränkande särbehandling inte accepteras. Man ska även ha rutiner för hur kränkande särbehandling på arbetsplatsen hanteras; vem tar emot en anmälan, vad mottagaren ska göra, hur de utsatta får hjälp och mycket mer.

Kunskapskrav

Arbetsgivaren måste också se till att chefer och arbetsledare får kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling.

Ta fram mål

Ta fram mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessa mål bör komplettera arbetsmiljöpolicyn. Om det finns tio eller fler anställda ska målen dokumenteras skriftligen.

Hur ska arbetet gå till?

Arbetet måste anpassas till varje verksamhet och ska kopplas ihop med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att man löpande ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetet för att undvika ohälsa på arbetsplatsen.