Ny hållbarhetsrapportering från 2017 – 2 000 bolag berörs

I oktober 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy.

     

den 3 juni 2015

Justitiedepartementet har upprättat en promemoria Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy som varit ute på remiss och nu analyseras av regeringskansliet för att utmynna i ett lagförslag som beräknas föreligga i slutet av 2015 för att implementera EU-direktivet i svensk lagstiftning.

I promemorian föreslås ändringar i bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) med anledning av direktivet. Det föreslås att alla stora företag, företag av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar. Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess verksamhet, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Svenskt Näringsliv har nyligen uttryckt kritik mot att regeringens förslag kommer att tvinga 2 000 företag att redovisa hållbarhetsarbete trots att EU-direktivet ställer krav på endast 100 av de största börsbolagen i Sverige.

Men det finns också de som anser att förslaget är bra. En är Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, Sasja Beslik, som i SvD menar att Svenskt Näringslivs inställning är "bakåtsträvande" och extremt farlig för svenska företag och Lars-Olle Larsson som är hållbarhetsexpert på Swedfund säger i en kommentar i SvD att ambitionen kring nya hållbarhetslagen är för låg.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.


Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/18/61/729b04a4.pdf