Ny föreskrift om allvarliga kemikalieolyckor

Som följd av ändringar i EU direktivet Seveso III behöver ett antal svenska lagar anpassas. I anslutning till lagändringarna ska även Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:2) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ändras. Lagen ska träda i kraft den 1 juni 2015 och riksdagen förväntas fatta ett beslut den 22 april.

     

den 19 maj 2015

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram ett förslag till föreskrifter med en remisstid fram till den 29 april.

Föreskrifterna om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor berör cirka 400 verksamhetsutövare som hanterar stora mängder av farliga ämnen samt kommuner och länsstyrelser. De verksamhetsutövare som berörs av föreskrifterna ingår i branscher som till exempel: stålindustri, kemisk industri, pappers-/massaindustri, petroleumindustri, samt depåer av farliga ämnen.

Förslaget innebär att verksamheter som är tillståndspliktiga ska komplettera handlingsprogrammet med den information som ska ingå i en anmälan. Förslaget innebär även en utökning av den information och de uppgifter som kommunens plan för räddningsinsatser ska innehålla.

Vidare innebär ändringarna att alla Sevesoverksamheter, även verksamheter på den lägre kravnivån, omfattas av vissa krav på information till allmänheten. Informationen som allmänheten ska få tillgång till ska hållas uppdaterad och vara ständigt tillgänglig på kommunens hemsida. Slutligen finns ändringar som gäller regler kring samråd och tillsyn.

Läs mer: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Remisser/Aktuella-remisser/Forslag-till-nya-foreskrifter-om-atgarder-for-att-forebygga-och-begransa-foljderna-av-allvarliga-kemikalieolyckor/


Källa: MSB